Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2012-06-15

Nytt kompetenscenter för alternativ till djurförsök föreslås

Ett nytt nationellt kompetenscenter för alternativa metoder till djurförsök bör inrättas i Sverige. Kompetenscentret ska främja och sprida information om alternativa metoder. Förslaget är ett av flera som Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet (Nationellt centrum för djurvälfärd) och Vetenskapsrådet lämnat till regeringen kring hur det framtida nationella arbetet inom detta område bör bedrivas.

Bakgrunden till regeringens uppdrag till myndigheterna är EU:s nya försöksdjursdirektiv från 2010 som anger att medlemsländerna ska arbeta för att ersätta, begränsa och förfina användningen av djurförsök. Detta kallas ofta för 3R efter de engelska orden replace, reduce och refine. Uppdraget från regeringen har inneburit att göra en samlad bedömning av de frågor som hör samman med att utveckla och värdera alternativa metoder till djurförsök.

Nationellt kompetenscenter

Ett av utredningen förslag är att inrätta ett nationellt kompetenscenter för alternativa metoder till djurförsök. Kompetenscentret föreslås bli en funktion vid Jordbruksverket och ska bland annat främja alternativa metoder och formulera bästa praxis och rekommendationer gällande användning av försöksdjur. Centret ska arbeta utåtriktat och använda sig av experter inom olika områden från vetenskapliga forskningsinstitutioner, myndigheter och organisationer inom och utom Sverige. Utredningen ser särskilt behovet av en nära koppling till Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Vi ser ett stort behov av ett kompetenscenter som kan främja förbättringar av djurens situation och att djurförsöken på sikt kan begränsas och ersättas, säger John Bräutigam, Jordbruksverket, som varit samordnare för arbetet med utredningen.

Sprida kunskaper från forskning

Ett särskilt ansvar för det föreslagna nationella kompetenscentret gäller att på ett bättre sätt sprida kunskaper och erfarenheter från forskning kring alternativa metoder till djurförsök. Utredningen bedömer att det finns en obalans mellan dagens satsningar på att ta fram ny kunskap och på att sprida denna kunskap. Detta kan kompetenscentret åtgärda genom att till exempel arrangera kurser, seminarier och andra kunskapsförmedlande aktiviteter.

– Det är viktigt att ny kunskap om alternativa metoder till djurförsök når dem som verkligen kan omsätta den i praktiken. Kompetenscentret kan medverka till detta, säger Jenny Fernebro på Vetenskapsrådet.

Myndighetsgemensamma strategiska planer


Utredningen föreslår att de myndigheter som på olika sätt arbetar inom försöksdjursområdet ska utarbeta strategiska planer för hantering av försöksdjursfrågor och alternativa metoder till djurförsök.

Minskad administrativ börda med bibehållet djurskydd
Utredningen har sett på möjligheterna att minska den administrativa bördan med ett bibehållet gott skydd av försöksdjuren. Utredningen föreslår underlättnader så att den administrativa bördan minskar och att den svenska definitionen av djurförsök på sikt anpassas till EU:s försöksdjursdirektiv. Avgörande är att nivån på djurskyddet inte sänks.

– Forskare, de som har hand om djuren och de djurförsöksetiska nämnderna behöver vetenskapligt stöd för sin fortsatta strävan för att göra det bättre för djuren och hitta sätt att minska antalet djur, säger Mats Sjöquist på Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Mer information

Läs hela utredningen Uppdrag om alternativa metoder till djurförsök

Kontaktpersoner för journalister

Jordbruksverket: Viveka Hillegaart, chef enheten för försöksdjur, tfn 036-15 59 91
Nationellt centrum för djurvälfärd, SLU: Mats Sjöquist, föreståndare, tfn 070-637 22 51
Vetenskapsrådet: Jenny Fernebro, forskningssekreterare, tfn 08-546 44 132 

Publicerat av: Mikael Jansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen 
Innehåll på webbplatsen: sidansvarig eller webbredaktionen@slu.se • Tekniska problem: it-stod@slu.se