Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

2016-03-15

Kabeldriven eltraktor ersätter diesel

Kan en eldriven traktor kopplad till nätet via en kabel ersätta dagens dieseldrivna maskiner? Energimyndigheten har beviljat medel till projektet Kabeldriven eltraktor, för att under två år utveckla just en sådan.

Syftet med projektet är att utveckla, testa och demonstrera en traktor som är ansluten med elkabel till elnätet under verkliga fältförhållanden. Resultatet kommer att utvärderas ur ett tekniskt, praktiskt och ekonomiskt perspektiv. Genom ökad eldrift skulle lantbrukets användning av fossila bränslen kunna minska drastiskt.

Initiativtagare till projektet är entreprenören Kurt Hansson. Han arbetar sedan 1970-talet med att åstadkomma ett verkligt hållbart lantbruk genom att ersätta fossil energi med förnybar. Han är också en av LRF:s 26 framtidsföretagare.

Redan i dag producerar Kurt Hansson förnybar energi till nätet genom gårdens solceller. Genom att använda en del av elen till att driva en traktor kan den liksom växterna på fälten drivas av solens strålar. I projektgruppen deltar även Sala-Heby Energi, Sweco och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Till projektet är knutet en bred referensgrupp med erfarenhet från konstruktion av elfordon/chassi, kabelhantering, elektriska nät och lantbruk.

Som mycket annan användning av förnybar energi är konceptet baserat på omfattande historiska erfarenheter. Redan under det tidiga 1900-talet förekom flera satsningar på eldrivna traktorer och redskap. Dåvarande Asea tillverkade exempelvis elektriska motorspel som användes för att dra redskap fram och åter över fältet och olika tillverkare byggde eldrivna traktorer som fick sin el via kabel. Billiga fossila bränslen kom då, precis som för vägtrafiken, att slå undan dessa alternativ. Under senare år har uppmärksamheten kring de fossila bränslenas miljöpåverkan och långsiktigt ökade priser ökat intresset för alternativ.  Flera traktortillverkare har utvecklat traktorer som använder el i drivlinan.

Att fullt ut elektrifiera en traktor ställer stora tekniska krav. En stor del av lantbrukets energianvändning sker vid fältarbeten, inte minst tungt arbete som t ex plöjning. Vid tunga fältarbeten gör den höga effekten att dagens batteriteknik inte kan lagra tillräckligt med elenergi för ett helt arbetspass. Ett alternativ är därför att vid tungt arbete ansluta traktorn till elnätet via en kabelvinda. Liknande teknik används redan bl a i gruvor. Detta projekt kommer att dra nytta av dessa erfarenheter och anpassa systemen till användning på traktorer.

Målet med projektet är att få fram en traktor som fungerar som en vanlig traktor, men använder mindre mängd energi. Projektet utgör ett viktigt steg bland många för öka användningen av el inom lantbruket och därigenom minska användningen av fossila bränslen.

Kontaktpersoner:

Kurt Hansson, kurt.hansson@gasilage.se, tel 0224-231 57

Gunnar Larsson, SLU (projektledare), gunnar.larsson@slu.se, tel 018-67 18 42

Publicerat av: Mikael Jansson
 

Sök bland nyheter

Från datum:
dag månad år

Till datum:
dag månad år

Publiceringsställe:


Ange ett sökord:


SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen