Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Verksamhetsidé, vision och strategiska mål

 Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Vision

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Värdegrund

SLU:s värdegrund uttrycker organisationens gemensamma grundläggande värderingar. Dessa ger vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Samtliga SLU-anställda omfattas av värdegrunden. (se dokument här till höger).Grundläggande värderingar är:

 • vetenskaplighet
 • kreativitet
 • öppenhet
 • ansvarstagande

Dessutom finns följande sex grundläggande principer:

 • demokrati
 • legalitet
 • objektivitet, saklighet och likabehandling
 • fri åsiktsbildning
 • respekt
 • effektivitet och service 

Strategiska mål

SLU:s gemensamma mål är att

 • verksamheten är av högsta internationella klass och kännetecknas av en stark koppling mellan utbildning och forskning,
 • forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bedrivs i samverkan med utvalda lärosäten, sektorerna och samhället i övrigt,
 • forskningens resultat är kända och nyttjas i samhället,
 • ha en stark internationell dimension, bl.a. genom strategisk samverkan med utländska universitet och forskningsinstitut,
 • vi stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till utveckling av global förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser,
 • studenter och personal har en arbetsmiljö och arbetsförutsättningar som tillhör de mest attraktiva,
 • organisationen är väl fungerande med ett tydligt ledarskap och en effektiv resursanvändning,
 • jämställdhets- och mångfaldsperspektivet har en stark ställning i hela verksamheten,
 • personal och studenter är våra bästa ambassadörer. 

Mål för forskningen

 SLU:s mål för forskningen är att

 • fokusera på områden av strategisk betydelse för SLU:s verksamhetsidé och utbildningsuppdrag,
 • den är av högsta kvalitet och internationellt ledande inom sådana strategiska områden,
 • erbjuda miljöer som främjar och stimulerar nydanande excellent forskning. 

Mål för utbildningen

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att

 • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
 • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
 • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.

Mål för utbildning på forskarnivå vid SLU är att

 • doktorer utbildade vid SLU är eftertraktade för sin höga kompetens, nationellt såväl som internationellt,
 • omfattningen av utbildningen är dimensionerad så att såväl forskning som övrig arbetsmarknad kan förses med forskarutbildad arbetskraft,
 • rekrytera de bästa forskarstudenterna och att en ökad andel har anställning under studietiden,
 • utbildningen i hög grad bedrivs inom ramen för forskarskolor i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och internationella partners.

SLU:s mål för fort-, vidare- och uppdragsutbildning är att

 • erbjuda attraktiva utbildningar inom det livslånga lärandet genom högskolemässig utbildning inom SLU:s sektorer.  

Mål för fortlöpande miljöanalys

 SLU:s mål för fortlöpande miljöanalys är att

 • det finns en stark koppling mellan fortlöpande miljöanalys och övriga verksamhetsgrenar inom SLU
 • verksamheten är ledande i Europa och bidrar aktivt till internationell utveckling av vetenskapligt grundad miljöanalys,
 • leverera beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas samman.  

Mål för stöd till kärnverksamheterna

SLU:s mål för stöd till kärnverksamheterna är att

 • kärnverksamheterna erbjuds goda servicenivåer,
 • minimera kostnaderna för stödverksamheten inom överenskommen service-nivå,
 • ha en kvalitetssäkrad och effektiv myndighetsutövning.
 

Kontakt

Daniel Gillberg
planeringschef

 

Länkar och dokument

SLU:s strategi

SLU:s värdegrund

SLU:s årsredovisningar

 

Sidan uppdaterad: 2012-09-28. Sidansvarig: maria.hart@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen