Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Ny student

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Likabehandling av studenter vid SLU

”SLU ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid SLU oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” Ur SLU:s Handlingsplan för likabehandling av studenter.

Diskrimineringslagen

Om du söker till utbildning eller är antagen som student på grund- eller forskarutbildningsnivå vid SLU, omfattas du av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).

Lagen har till ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionshinder
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Likabehandling vid SLU

Varje år ska SLU utarbeta en plan över sina åtgärder för att främja likabehandling av studenter. Likabehandlingsplanen ingår från och med 2011 i SLU:s lika villkorsplan (PDF) som gäller både studenter och anställda. Handlingsplanen syftar bland annat till att öka medvetenheten om diskrimineringslagen bland studenter och personal och den innehåller ett antal åtgärder som syftar till att förebygga förekomsten av diskriminering vid SLU.

Mer information om Lika villkorsarbetet vid SLU finns här.

Om det framkommer att en student eller sökande blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier enligt Diskrimineringslagen ska SLU utreda och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatta trakasserier.

Om du anser att SLU inte gjort tillräckligt för att åtgärda trakasserierna kan du få hjälp från Diskrimineringsombudsmannen (DO) att föra saken vidare. DO är en ny myndighet från 1 januari 2009, som bildats genom en sammanslagning av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Jämställdhetsombudsmannen.

 

Kontakt

Om du har råkat ut för trakasserier eller diskriminering och vill ha information om handläggningsrutiner (PDF) eller allmänna likabehandlingsfrågor har du möjlighet att få stöd och råd.

Vänd dig till en studievägledare på Student- och utbildningsservice genom att ringa
018-67 28 00 eller e-posta till likabehandling@slu.se.

Sidan uppdaterad: 2011-07-08.

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • webbredaktionen@slu.se • Om webbplatsen