Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och analyserar vad det beror på. Vi mäter vid våra ackrediterade laboratorier förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester.

Läs mer om institutionen


Forskning och miljöanalys

Vi är fokuserade på vatten­miljön och arbetar till stor del inom fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från söt­vatten inom nationell och regional miljö­över­vak­ning. Vårt uppdrag är att lagra, kvalitets­säkra och till­gäng­lig­göra data för sjöar och vatten­drag.

» Läs mer om datavärdskapet

 


Nyheter

2015-05-28 -  Undersökning av högfluororerade ämnen och bekämpningsmedel
Institutionen har fått i uppdrag från Naturvårdsverket att bistå med organisering av provtagning och analys för detta års regeringsuppdrag inom miljömålsområdet "giftfri miljö".
2015-04-23 -  Kemist från institutionen medförfattare i Nature-publikation
Unik fältstudie visar att vilda bin far illa av växtskyddsmedel av typen neonikotinoider
2015-04-16 -  "Gästforskare ger möjligheter"
David Angeler vid institutionen för vatten och miljö är en av de SLU-forskare som har utnyttjat möjligheten att samarbeta med en gästforskare. Läs om samarbetet i SLUs web-tidning Resurs.
2015-03-05 -  SLUs tidning New Insights presenterar forskning från institutionen
I varsin artikel uppmärksammas Kevin Bishops, Willem Goedkoops och Karin Wibergs forskning
2015-03-04 -  Radioinslag med forskare från institutionen
Lutz Ahrens berättar för Sveriges Radio om en ny metod för rening av dricksvatten, som har testats av Uppsala Vatten

Våra ackrediterade laboratorier

Vi arbetar framförallt med provtagning och analys av vattenprover och biologi från sjöar och vattendrag. Vi utför även analyser av främst bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi kan även erbjuda kvalificerade utvärderingar av analyserat materiel genom våra täta kontakter med institutionens forskare. Samtliga våra laboratorier är ackrediterade för analyser, samt för provtagningar för vattenkemi och biologiska undersökningar.

Läs mer om våra olika laboratorier

Ladda ner en informationsbroschyr (pdf)

 
Sidan uppdaterad: 2015-03-16. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala