Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences
Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Institutionen för vatten och miljö

Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Välkommen till vatten och miljö

Vi studerar hur miljötill­stån­det förändras i Sverige och analyserar vad det beror på. Våra ackrediterade laboratorier mäter förändringar i vattnens kemi och organism­samhällen, samt spridning och effekter av olika miljö­gifter som metaller, bekämpningsmedel och läkemedels­rester. Vi är miljö­certifierade enligt ISO14001.

Läs mer om verksamheten vid institutionen


Forskning och miljöanalys

Vi är fokuserade på vatten­miljön och arbetar till stor del inom fort­löpande miljö­analys. Vårt arbete syftar till att beskriva, ut­värdera och infor­mera om miljö­till­ståndet, hur det ändrar sig över tiden, samt vilka orsaker och sam­band som ligger bakom för­änd­ring­arna. En viktig del i vårt arbete är att skilja på naturlig variation från den som orsakas av människan.

Läs mer om vår forskning och vårt arbete inom fortlöpande miljöanalys och miljöövervakningen

Datavärdskapet för sjöar och vattendrag

Vi är på uppdrag av Havs- och vatten­myndig­heten data­värd för data som samlats in från sjöar och vatten­drag inom nationell och regional miljö­över­vak­ning.

» Läs mer om datavärdskapet

 

 


Nyheter

2016-02-02 -  Gamla databasen nere
På grund av en trasig server så är för närvarande våra gamla databaser inte tillgängliga
2016-01-29 -  Förlängt förtroende för ordförandeskap i OSPAR Input
Lars Sonesten vid institutionen har fått förlängt förtroende att leda OSPAR Input
2016-01-21 -  Mycket PFAS i sjöar nära F21
Forskare från institutionen har funnit lokalt förhöjda halter av PFAS i två sjöar nära Luleå.
2015-12-11 -  Forskare från institutionen invald i KSLA
Martyn Futter, forskare vid institutionen för vatten och miljö, har valts in som ledamot i KSLA, Kungliga skogs- och lantbruksakademien.
2015-11-26 -  NonHazCity - Minimering av miljögiftsemissioner
Nytt forskningsprojekt för att minimera utsläppen av miljögifter i städer inom Östersjö-regionen
2015-11-25 -  Forskningsmedel för projekt om DNA i miljöövervakning, restaurering av regleringsskadade fiskbestånd och organiska miljöföroreningar
Tre av institutionens forskare har tilldelats medel från Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne.

Våra ackrediterade laboratorier

Vi arbetar framförallt med provtagning och analys av vattenprover och biologi från sjöar och vattendrag. Vi utför även analyser av främst bekämpningsmedel (pesticider) i olika matriser. Vi kan även erbjuda kvalificerade utvärderingar av analyserat materiel genom våra täta kontakter med institutionens forskare. Samtliga våra laboratorier är ackrediterade för analyser, samt för provtagningar för vattenkemi och biologiska undersökningar.

Läs mer om våra olika laboratorier

 
Sidan uppdaterad: 2016-02-05. Sidansvarig: Lars.Sonesten@slu.se

Institutionen för vatten och miljö, SLU • Tel. 018 67 10 00 (vxl) • Org.nr: 202100-2817
Besök: Lennart Hjelms väg 9, Uppsala • Post: Box 7050, 750 07 Uppsala • Gods: Gerda Nilssons väg 5, 756 51 Uppsala