Regional miljöövervakning av bekämpningsmedel

Senast ändrad: 29 augusti 2017
4232_back1843_180x240.jpg

I regionala pesticiddatabasen (RPD) kan du söka efter vilka växtskyddsmedel som påträffas i grundvatten och ytvatten runt om i Sverige inom den regionala miljöövervakningen.

Underlaget för sammanställningarna på dessa sidor kommer från den Regionala Pesticiddatabasen (RPD). RPD skapades 1996 för att försöka samla resultat från all provtagning av växtskyddsmedel i svenska vatten. Det har gett bättre möjligheter att kunna följa trender och förekomster av olika växtskyddsmedel. Det äldsta materialet i RPD är från provtagningar utförda 1983. En uppdatering av RPD med analysresultat från senare år gjordes senast 2015 och går nu att få fram via sökfunktionen. Dock finns även data från 2016 i RPD som ännu inte kan nås via webbens sökfunktion men går att få ut från oss, se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Databasen finansieras av Naturvårdsverket och förvaltas av Institutionen för mark och miljö, i samarbete med Institutionen för vatten och miljö, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Kontaktperson på Naturvårdsverket är Anna Hellström (anna.hellstrom@naturvardsverket.se).

Sammanställningarna på dessa sidor finns presenterad per län, vattendistrikt eller för hela landet. För att underlätta tolkningen indelas sammanställningarna efter den vattentyp som provet tagits i, dvs. dricksvatten, grundvatten och ytvatten. I samlingskategorin "alla vatten" ingår samtliga vattentyper. Som en del av sammanställningarna presenteras även hur de påträffade koncentrationerna av växtskyddsmedel ligger i relation till gränsvärden för vattentyperna. För ytvatten är det de aktuella, substansspecifika, riktvärdena för 2014 som presenteras.

Analyser av växtskyddsmedel görs bland annat av kommuner, länsstyrelser och vattenvårdsförbund runt om i Sverige. Det är vatten från åar, bäckar, sjöar, brunnar eller vattenverk som analyseras för växtskyddsmedel. Material från provtagningar inkommer kontinuerligt till databasen, men med tre års mellanrum görs en omfattande uppdatering av databasen. Detta gör således att det kan saknas material från de senaste åren, men att den långsiktiga målsättningen är att ha ett så fullständigt material som möjligt i databasen.

Mer information om RPD hittar du som undersidor till denna sida. Använd flikarna överst på sidan för att titta på sammanställningarna av vilka växtskyddsmedel som hittats i olika vatten eller för att få hjälp med förklaringar kring de sammanställningar som visas.

Utöver sammanställningarna finns möjlighet att göra egna sökningar i databasen under ”Substanssökning”. Här kan du själv välja vilka parametrar du önskar göra en sökning på i RPD. Information om hur du använder substanssökningen hittar du här.

Har du data som borde ligga i databasen?
Tar du nya vattenprover som analyseras för växtskyddsmedel? 
Har du frågor om databasens innehåll?


Kontaktinformation

Jenny Kreuger, forskningsledare
Institutionen för vatten och miljö, SLU
jenny.kreuger@slu.se, 018-672462, 0705-672462

Bodil Lindström, forskningsingenjör
Institutionen för vatten och miljö, SLU
bodil.lindstrom@slu.se, 018-671276

Gustaf Boström, forskningsingenjör
Institutionen för Vatten och miljö, SLU
gustaf.bostrom@slu.se, 018-67 30 53

Sidansvarig: jenny.kreuger@slu.se