Myndigheter ansvariga för användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Senast ändrad: 05 april 2022

Kommunen eller länsstyrelsen inrättar vattenskyddsområden

Enligt 7 kapitlet i miljöbalken kan kommun eller länsstyrelse förklara ett mark- eller vattenområde som vattenskyddsområde och meddela föreskrifter för att uppfylla syftet med området. Dispens från föreskrifterna kan meddelas från respektive myndighet, om särskilda skäl föreligger. Det är således kommun eller länsstyrelse som inrättar ett vattenskyddsområde. 

Havs- och vattenmyndigheten tillsynsvägleder om vattenskyddsområden

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden, rapport 2021:4. Vägledning ersätter Naturvårdsverkets handbok (2010:5) om vattenskyddsområde. Vägledningen ger en beskrivning av roller och ansvar för inblandade aktörer i vattenskyddsprocessen. Den ger rekommendationer kring innehåll i en ansökan om vattenskyddsområde samt råd om handläggningen hos den beslutande myndigheten. 

Kommunen beslutar om tillstånd för användning av bekämpningsmedel 

I Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) står att växtskyddsmedel inte yrkesmässigt får användas inom skyddsområde för vattentäkt utan kommunens tillstånd. Tillstånd krävs i primär och sekundär zon. Naturvårdsverket har också gett ut en vägledning om tillämpning av föreskrifterna. För vattenskyddsområden som har inrättats, eller där föreskrifterna har ändrats, efter 1 jan 2018 gäller inte den generella tillståndsplikten. För dess områden ska allt regleras i de lokala skyddsföreskrifterna.

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning rörande tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:7).

Jordbruksverket tillsynsvägleder om användning av bekämpningsmedel på jordbruksmark

Jordbruksverket har tillsynsvägledning omfattande bland annat bekämpningsmedel och övriga kemiska produkter på jordbruksmark. Jordbruksverket delar till viss grad ansvaret för tillsynsvägledning gällande kemiska bekämpningsmedel med andra myndigheter, exempelvis Naturvårdsverket.

Övriga myndigheter som har ansvar för dricks- och grundvatten är Livsmedelsverket som ger ut föreskrifter gällande dricksvatten (SLVFS 2001:30) och Sveriges geologiska undersökning som ger ut föreskrifter gällande grundvatten (t.ex. SGU-FS 2013:2). 

Kemikalieinspektionen godkänner produkter för användning i Sverige

För att ett växtskyddsmedel ska få släppas ut på den svenska marknaden och användas ska produkten godkännas av Kemikalieinspektionen. Verksamma ämnen i växtskyddsmedel bedöms gemensamt inom EU. Växtskyddsmedel regleras genom Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1107/2009. Förordningen är en EU-förordning och en sådan är bindande i sin helhet och direkt tillämplig i alla medlemsländer.


Kontaktinformation

Mikaela Gönczi, föreståndare 
SLU Centrum för kemiska bekämpningsmedel i miljön (CKB)
mikaela.gonczi@slu.se, 018-67 31 05