Sveriges lantbruksuniversitet

Resursallokering i jordbruket, AgResource

Ökad effektivitet i jordbruksgrödors resursanvändning är en högt prioriterad fråga inom jordbruksforskningen. Odlingssystem med fleråriga (perenna) grödor kan utnyttja många resurser mer effektivt än ettåriga (annuella) grödor.

Ekofys2-gnm photoshop.jpg

AgResource - resursallokering i jordbruket

Inom projektet har vi som mål att jämföra perennialism och annualism hos jordbruksgrödor från olika perspektiv. På molekylär nivå studerar vi den genetiska bakgrunden till perennialism, resursallokering och resurseffektivitet. På bestånds- och plantnivå undersöker vi hur fenotypiska egenskaper hos perenna och annuella grödor styr resursupptag, resursallokering och resurseffektivitet. På landskapsnivå undersöker vi hur bestånd och landskap samspelar, och hur det styr resursutnyttjande, hållbarhet och möjligheterna att utnytta ekosystemtjänster. Projektet är en strategisk satsning av fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Publicerad: 02 augusti 2019 - Sidansvarig: johanna.wallsten@slu.se
Loading…