Länkar

Senast ändrad: 15 juni 2021

Användbara länkar för att fortsätta utforska kunskapen om biologisk mångfald, på SLU och övriga organisationer.

Interationella organisationer

IPBES

IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är en internationell plattform för biologisk mångfald. Huvuduppgiften för IPBES är att göra helhetsbedömningar av tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, på samma sätt som FN:s klimatpanel analyserar klimatförändringar och deras effekter.

IPBES Home page | IPBES secretariat (länk till officiella webbsidan)

Vid universitet 

SLU Artdatabanken

SLU Artdatabanken arbetar för att öka medvetenheten om människans beroende av rika och fungerande ekosystem - nu och på lång sikt.

Biologisk mångfald på Artdatabankens webbplats

Miljöanaysprogrammet Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett av de största programmen inom SLU:s miljöanalys. Här ingår bland annat en stor del av SLU Artdatabankens arbete för att öka kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. Kunskapen använder vi för att stödja arbetet med svenska miljökvalitetsmål och ge underlag för uppföljning av konventionen för biologisk mångfald, EU:s habitat- och fågeldirektiv och andra internationella åtaganden.

SLU möter miljömålsarbetet i tolv program som samlar universitetets kompetens inom respektive område. Programmen anknyter till Sveriges internationella miljösamarbeten och arbetet med de globala hållbarhetsmålen.

Program Biologisk mångfald | Externwebben (slu.se)

Kunskapsbanken vid SLU

Läs populärt skrivna texter om SLU:s forskning och miljöanalys. Kunskapsbanken innehåller också allmän kunskap i SLU-anknutna frågor. Filtrera på olika ämnen.

Kunskapsbank | Externwebben (slu.se)

Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate (BECC) 

BECC är en tvärvetenskapligt strategisk forskningsmiljö som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Göteborgs universitet, och som syftar till att bättre förstå hur markanvändning och ett förändrat klimat påverkar ekosystem och biologisk mångfald.

www.becc.lu.se (länk till webbplats)

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier

länkar samman forskare, beslutsfattare och allmänhet kring biologisk mångfald samt strävar efter att utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet. Verksamheten bygger på fyra pelare: upptäcka, lära sig, utforska och skydda. Centret har ett globalt synsätt som sträcker sig långt utanför landets gränser. Det bygger på ett samarbete mellan fjorton partner och har sitt säte vid Göteborgs universitet.

www.gu.se/ggbc-globala-biodiversitetsstudier (länk till webbplats)

Svenska myndigheter

Jordbruksverket: Biologisk mågfald

Om odlingslandskapets biologiska mångfald 

Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen arbetar bland annat med att inventera nyckelbiotoper, de har tagit fram en förteckning över naturvårdsarter, och arbetar med att bevara genetisk variation av alla inhemska trädslag i biotopskyddsområden.

www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald (länk till webbplats)

Övrigt

Biologiska mångfaldens dag

1993 instiftade FN Biologiska mångfaldens dag, men år 2000 ändrades dagen till den 22 maj. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. 

Internationella biologiska mångfaldens dag (Convention on biological diversity) 

Biologiska mångfaldens dag i Sverige


Kontaktinformation