Policyskapande och genomförande

Senast ändrad: 06 november 2018
Ipbes_webb_low.jpg

Policyskapande, genomförande och biologisk mångfald – där policy möter ekologi för att nå lösningar som bidrar till hållbar användning och bevarande av biologisk mångfald

Den internationella och nationella politiken och lagstiftningen som gäller biologisk mångfald ska följas och genomföras av olika länders regeringar, myndigheter och privata aktörer. Hur implementeringen utformas och går till i praktiken är ett viktigt forskningsområde. Hur tolkas och omsätts lagstiftningen i praktisk handling? Varför fungerar ibland inte politiska beslut som det var tänkt, och är politiken och lagstiftningen tillräcklig för att bidra till hållbar användning och bevarande av biologisk mångfald? Utvärderingar av politikens och lagstiftningens genomförande behövs för att förstå de faktiska resultaten och för att bedöma verkningsfullheten hos politik och lagstiftning. Kunskapsöverföringen mellan forskningssfären och politiken är ytterligare ett område som undersöks.

Exempel på forskningsprojekt:

För kontaktuppgifter, se Personal vid CBM.


Kontaktinformation