Om projektet

Senast ändrad: 04 november 2021
En hand i bild plockar kaffebönor. Foto.

Sikta-ABS erbjuder de forskare inom akademin som arbetar med genetiska resurser eller traditionell kunskap som rör genetiska resurser ett stöd i att arbeta än mer rättssäkert och etiskt. På denna sida kan du läsa mer om vad Sikta-ABS kan hjälpa till med, vilka som kan delta och vilka som ligger bakom projektet.

Sikta-ABS är en förkortning för Swedish Initative for ABS Knowledge Transfer within Academia. Sikta-ABS ska möta de behov som forskare vid svenska högskolor har rörande Nagoyaprotokollet och den lagstiftning som följer av att Sverige och EU antagit protokollet. Om du vill lära dig mer om ABS och Nagoyaprotokollet kan du hitta information och länkar här (länk till sida på denna webbplats).

Varför behövs Sikta-ABS?

Naturvårdsverket är den enda svenska behöriga myndigheten för vägledning och tillsyn utifrån bland annat de krav på egenkontroll som följer av EU:s ABS-lagstiftning. EU:s lagstiftning är gällande från 2014, trots det har förstudier visat att de flesta högskolor ännu inte infört rutiner med anledning av EU:s ABS-lagstiftning, vilket gör det svårt för såväl forskare som forskningsstödjande personal att arbeta effektivt.

Idag finns brister i rutinerna kring ABS och Nagoyaprotokollet vid högskolorna, forskare måste ofta själva bära en stor administrativ börda. Varje forskningsprojekt är unikt relativt de processer som reglerar ABS vilket också gör att det är svårt att automatisera processerna. Att varje projekt måste granskas individuellt innebär att forskare själva och/eller de personer som är verksamma i forskningsrådgivande och stöttande roller lägger många timmar på att förstå grunderna och det enskilda fallet. Ibland kan de personer som tolkar lagstiftningen eller skriver under juridiska avtal sakna både mandat och utbildning.

Det kan dessutom ofta vara svårt för även dem med mandat att finna någon att diskutera ärendena med eftersom det ofta är en enda person som fått uppdraget och det saknas möjligheter att diskutera frågorna löpande. Det är vanligt att personal vid högskolorna känner en frustration över att de saknar resurser för mer än för enstaka kunskapshöjande insatser. Ett arbetssätt utan väl implementerade rutiner vid högskolorna och en ofta otydlig ansvarsfördelning leder till att rutiner för handläggning, egenkontroll, dokumentation och informations- eller utbildningsinsatser inte kan få fäste.

Vad ska Sikta-ABS göra?

Vi samlar ihop frågor och erfarenheter från alla svenska högskolor och erbjuder utifrån det ett anpassat stöd i form av utbildning, workshops och nationell samverkan. Grundprincipen är att allt stöd ska vara gratis, målgruppsanpassat och förankrat i verkliga problem. Deltagare i projektet styr i hög grad över innehållet. Sikta-ABS hoppas kunna fånga upp de största behoven hos högskolorna och lägga krutet där. Dessutom vill projektet stötta i uppbyggnad av en nationell samverkansplattform.

Vem står bakom Sikta-ABS?

Projektet drivs från SLU Centrum för biologisk mångfald med finansiering från Naturvårdsverket.

Kostar det något att delta?

Högskolornas deltagande inom projektet är kostnadsfritt, men prioriteringar i antal kan ske för att ge alla organisationer lika möjligheter att komma igång.

Vilka kan delta i projektet?

I nuläget vänder sig projektet framför allt till personer som i sin yrkesroll hjälper forskare administrativt och rådgivande. I första etappen har inbjudan gått ut till alla svenska högskolor och universitet. Det är också möjligt för personal vid andra icke-kommersiella forskningsinsitut att delta. Hos de organisationer där inga projektdeltagare valts ut centralt kan enskilda kontakta projektet för att diskutera möjligheterna till deltagande. Kontakta oss om du inte fått inbjudan!

Långsiktiga mål

Sikta-ABS finansieras under två år (2021–2022). Projektet har ambitionen att hjälpa svenska högskolor att bygga upp en plattform för samverkan och kunskapsöverföring som ger ytterligare möjligheter att effektivisera arbetet, även på längre sikt.