SLU-nyhet

Bredare syn på landskapet ger bättre naturvård

Publicerad: 19 juli 2006

Ett bredare perspektiv i naturvården kan förbättra chanserna att långsiktigt bevara värdefulla naturbetesmarker. Det framgår i en ny rapport från forskningsprogrammet HagmarksMISTRA.

Svensk naturvård har traditionellt haft ett objektsperspektiv, det vill säga fokus på enskilda arter eller områden, när det gäller bevarande av naturbetesmarker. Ny forskning visar att även landskapet som omger en naturbetesmark har betydelse för hur den sköts bäst.

”Landskapsperspektivet gör det möjligt att se den helhet som naturbetesmarkerna är en del av och förbättrar förutsättningarna för att naturbetesmarkerna kan bevaras långsiktigt och hållbart”, skriver författarna i rapporten. Samtidigt poängteras att det är viktigt att inte överge objektstänkandet utan kombinera objekt och landskap beroende på plats och vilka olika värden som finns i landskapet.

När landskapet runt ett objekt förändras, till exempel från åker till betesmark eller genom utbyggd infrastruktur, dyker nya aspekter upp som måste beaktas för naturbetesmarkens bevarande. Det är inte bara restaureringsåtgärder direkt i det aktuella området som ger resultat.
Exempelvis gynnar restaurering och kontinuerlig hävd av alla närliggande naturbetesmarker i samma landskap biologisk mångfald, kulturvärden, levande landskap och upplevelsevärden i objektet.

Målet med rapporten har varit att diskutera för- och nackdelar med ett landskapsperspektiv för bevarande och skötsel av naturbetesmarker. Genom analys av sex olika värden i odlingslandskapet har forskarna jämfört objektssynsättet med landskapsperspektivet. De sex undersökta värdena är biologisk mångfald, kulturhistoria, samhälls- och privatekonomi, levande landsbygd, rekreation och tillgänglighet, samt upplevelsevärden.

Fortfarande saknas bra metoder och samsyn kring hur ett bevarandearbete på landskapsnivå ska gå till. För att ett landskapsperspektiv ska kunna fungera krävs mer forskning och utvecklade former för samverkan mellan myndigheter och lantbrukare. Landskapet är dynamiskt och har förändrats under historiens gång och kommer att fortsätta att ändras även i framtiden. Att ”frysa” en landskapsbild är därför omöjligt om man vill ha ett modernt och levande landskap. Att planera för ett dynamiskt, levande och samtidigt ekologiskt hållbart nyttjande landskapet är därför en stor utmaning som vårt samhälle ställs inför om vi vill behålla naturbetesmarkerna på sikt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Oloph Demker