SLU-nyhet

Naturbetesmarkernas historia i ny bok

Publicerad: 09 januari 2007

Naturbetena hör till våra allra artrikaste marker, men dagens skötselråd kan i värsta fall leda till att den biologiska mångfalden i dessa marker utarmas. Den hårda betning som förordas idag motsvarar inte hävden som en gång lade grund för artrikedomen. Denna slutsats drar Anna Dahlström från SLU i en bok om hur svenska betesmarker använts från 1600-talet och framåt.

Dagens naturbetesmarker är spillror av de betade utmarker och hagar som förr täckte stora arealer i Sverige. Den biologiska mångfalden i dessa marker har formats av gångna tiders bruk och skötseln av dessa bör därför i stor utsträckning efterlikna den historiska skötseln.

I jämförelse med forna tiders omväxlande bete, ter sig dagens markanvändning tämligen statisk. Förr var betestrycket varierat både i tid och i rum. Bete och slåtter kombinerades med ett mångsidigt nyttjande av skogen vilket sammantaget gav en stor bredd av ekologiska livsmiljöer. Idag utgörs hävden huvudsakligen av hårt bete hela säsongen, vilket ger betydligt mindre variation och sämre förutsättningar för biologisk mångfald.

I sin nya bok analyserar Anna Dahlström med hjälp av kartor, boskapslängder och bouppteckningar från olika arkiv hur betestrycket har varierat mellan 1620 och 1850. I boken diskuteras de ekologiska sambanden mellan betestryck, skogstäthet, markförhållanden och produktion av betesfoder i betesmarkerna. En slutsats är att hotade arter som idag lever i orörda naturskogar kan ha sin historiska hemvist i betade, betydligt öppnare och ljusare skogar.

Ett generellt mönster är att varierad markanvändning och måttlig störning av naturliga ekologiska system gynnar mångfalden. Anna Dahlström lämnar flera konkreta åtgärdsförslag för dagens lantbrukare och naturvårdare. Sänk betestrycket, börja beta senare, beta mera utmark och variera betet i markhävden från år till år, är några av hennes tips. Om den historiska kunskapen används med känsla för ekologi kan mycket vara vunnet med enkla medel i dagens naturvårdsarbete.

Anna Dahlström är biolog och skrev doktorsavhandlingen vid Avdelningen för agrarhistoria, SLU. Boken är utgiven av Centrum för biologisk mångfald.

Titel: Betesmarker, djurantal och betestryck 1620-1850. Naturvårdsaspekter och historisk beteshävd i Syd- och Mellansverige. 
CBM:s skriftseris nr 13 
334 sidor 
Pris: 150 kr 
ISBN: 978-91-89232-21-1 
Distribution: SLU publikationsservice 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Oloph Demker