SLU-nyhet

40 åtgärder för att möta klimatförändringar i ny rapport

Publicerad: 15 oktober 2007

Ett viktigt första steg har tagits för att möta de klimatförändringar som Sverige står inför. En ny rapport från Centrum för biologisk mångfald (CBM) om klimatets påverkan på biologisk mångfald lyfter fram fyrtio åtgärder för att anpassa vårt samhälle till förändrat klimat.

Det senaste århundradets klimatförändringar har redan haft effekter på växters och djurs reproduktion, växtsäsongens längd, arternas utbredning och utbrott av skadeorganismer. Rapporten "Biologisk mångfald och klimatförändringar" från CBM efterlyser styrmedel, strategier för naturvård, samordning mellan myndigheter och forskning för att möta de utmaningar som ett förändrat klimat innebär för biologisk mångfald.

- Biologisk mångfald påverkas av klimatet, men vi vet inte hur och när det kommer att hända. Vi kan göra troliga utgångar baserade på den ekologiska kunskap vi har idag, men det är inte tillräckligt, menar Louise Simonsson som är en av rapportens huvudförfattare.

Även om vi anpassar vårt sätt att använda naturresurser, kan nya hot mot den biologiska mångfalden träda in.

- Vi måste vara medvetna om att när vi förändrar vårt resursutnyttjande för att möta klimatförändringar, kan anpassningarna många gånger få större konsekvenser för biologisk mångfald och ekosystemtjänster än klimatförändringarna i sig, förklarar Louise Simonsson.

Idag saknas samlad kunskap om hur ett förändrat klimatet påverkar biologisk mångfald. Men mycket av den önskade kunskapen kan relativt enkelt tas fram genom nya analyser av befintlig kunskap eller genom enklare kompletterande undersökningar. Utredningen föreslår 40 åtgärder för att kartlägga och hantera förändringar av biologisk mångfald i nya klimatscenarier. Merparten av åtgärderna kan klaras inom en treårsperiod, men några av dem beräknas ta upp till tio år att genomföra.

- Hela utredningen är ett mycket viktigt första steg till det nödvändiga förändringsarbetet i Sverige. Men det finns en fara i att man lutar sig tillbaka nu när utredningen är färdig. Det här är inte det slutliga svaret, utan en första översikt, poängterar Louise Simonsson.

Fakta:

Rapporten "Biologisk mångfald och klimatförändringar" är beställd av Naturvårdsverket och sammanställd av Louise Simonsson och Tommy Lennartsson vid CBM. Den ligger som bilaga B:30 till Klimat- och sårbarhetsutredningen "Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter" (SOU 2007:60).


Kontaktinformation
Sidansvarig: Oloph Demker