SLU-nyhet

Bönder, myndigheter och hagmarker

Publicerad: 26 februari 2009

Bondeorganisationer och miljöorganisationer riktar idag stark kritik mot utformningen av EU:s regler för skötsel av hagmarker. EU-reglerna kräver att bönderna tar bort träd och buskar från dessa marker i sådan omfattning att den biologiska mångfalden minskar, djuren går miste om skugga och regnskydd och landskapet förlorar i skönhet. Kritikerna kräver att jordbruksministern ingriper för att EU ska ändra reglerna.

Den aktuella problematiken illustrerar motsättningen mellan behovet av enhetliga regler, vilkas efterlevnad kan kontrolleras med mätbara kriterier, och en praktisk förankring i verkligheten. Regler och kontroller behövs eftersom bönderna får stödpengar för skötseln av hagmarkerna. Men myndigheters strävan efter effektiv administration gör ibland att förankringen i verkligheten tappas bort.

En av orsakerna till detta står att finna i skillnader i makt och perspektiv mellan bönder och myndigheter, skriver professor Ulrich Nitsch i rapporten ”Bönder, myndigheter och naturbetesmarker” (CBM:s skriftserie 23, Centrum för biologisk mångfald). Rapporten bygger på intervjuer med bönder i Jämtland, Sörmland, Västergötland och Småland. Den beskriver skillnader i böndernas och myndigheternas erfarenhetsvärldar och i deras förståelse av vad en hagmark är och hur den ska skötas.

Verklighetsanpassning förutsätter kunskap om den verklighet som ska regleras och kontrolleras. Myndighetsvärlden förmedlar genom kurser, kontroller och rådgivning sitt perspektiv till bönderna. Den aktuella rapporten vill komplettera detta genom att synliggöra böndernas perspektiv. Rapporten visar att det finns ett stort behov av en fortlöpande dialog mellan myndigheter och bönder, där man ömsesidigt lyssnar och lär av varandras perspektiv och erfarenheter. Intervjuerna visar också att bönderna vill bidra med allt vad en landskaps- och naturvårdare kan önska sig. De är angelägna att hålla hagmarkerna i hävd både för egen trivsel i boendemiljön och för framtida generationer.

Studien är gjord inom forskningsprogrammet HagmarksMistra (Skötsel av ängs- och hagmarker – ekonomi och ekologi). Publikationen ges ut av Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala universitet.

Fakta:

”Bönder, myndigheter och naturbetesmarker”
Ulrich Nitsch, Centrum för biologisk mångfald 2009
CBM:s skriftserie 23. ISBN:978-91-89232-33-4
Rapporten kan beställas kostnadsfritt från Centrum för biologisk mångfald, e-post publikationer@cbm.slu.se eller tfn 018-67 13 93 alt. 018-67 13 94.

Om Centrum för biologisk mångfald 

Centrum för biologisk mångfald (CBM) är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet för forskning och information om biologisk mångfald. Mer information: http://www.cbm.slu.se


Kontaktinformation
Sidansvarig: Oloph Demker