SLU-nyhet

Historisk inspiration för framtiden

Publicerad: 02 juni 2009

"Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid" är en inspirationsbok om hur man kan kartlägga sina lokala traditioner rörande nyttjandet av landskapets resurser och synen på naturen. Vårt samhälle har genomgått stora förändringar under det senaste seklet och vi står kanske inför en ännu mer omvälvande utveckling under de närmaste decennierna.

Vårt västerländska samhälle har anpassat sig till en slit och släng-mentalitet och ett beroende av billig fossil energi. Vi tänker inte på att även förnyelsebara naturresurser är ändliga om de förbrukas i för hög takt. Vi står även inför oljetoppen (dvs mer olja förbrukas än som utvinns), vilket helt ändrar förutsättningarna för våra produktionssystem.

Kanske finns framtidens lösningar i vårt gamla levnadssätt och kulturarv? Hur gjorde man innan oljan gjorde sitt intåg? Det fanns tekniskt avancerade lösningar för produktion och kraftöverföring, men när oljan kom bytte utvecklingen riktning. Hur kan vi öka människors känsla för den lokala platsen och förståelsen för de naturgivna förutsättningarna? Det är något vi behöver göra! Ju förr desto bättre.

Boken Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid ges ut av Centrum för biologisk mångfald tillsammans med Sveriges hembygdsförbund. Det är en inspirationsbok som har utvecklats som lärobok för studiecirklar, men som även lämpar sig för egna reflektioner rörande den lokala historien om ens närområde. Hur har man använt landskapet och naturresurserna i äldre tider? Vilka mänskliga aktiviteter har format landskapet och skapat den lokala floran och faunan? Vilken äldre kunskap kan fylla en funktion även för framtiden?

Boken innehåller nio kapitel om landskapet, lokalt landskapsanvändande, lokala platsnamn, intervjuer, bildmaterial, slöjdade föremål, livsmedel och folkmedicin. Texterna ska väcka tankar om hur det lokala kulturarvet och kulturlandskapet kan användas i sökandet efter framtidslösningar. Hur finner vi exempelvis ett bättre energiutnyttjande eller hur värnar vi om naturen så att vi kan dra nytta av den även i framtiden?

 

Fakta:

Westman, A. & H. Tunón, 2009. ”Ju förr desto bättre: Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid”, CBM:s skriftserie nr 26. Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. (ISBN 978-91-89232-32-7)

Distribuseras via bokhandeln och Sveriges hembygdsförbund http://www.hembygd.se/index.asp?lev=1030

Läs förordet >


Kontaktinformation