SLU-nyhet

Vägkanter räddningsflotte för hotade arter

Publicerad: 03 september 2009

Vägkanter, banvallar och kraftledningsgator har blivit en tillflyktsort för hotade arter från det gamla jordbrukslandskapet. En studie gjord av Centrum för biologisk mångfald visar att betydelsen av dessa människoskapade biotoper är mycket större än vad som tidigare varit känt

De växter och insekter som hörde hemma i det gamla brukade odlingslandskapet i Sverige har gradvis trängts undan när slåtterängar och gamla betesmarker övergivits och vuxit igen eller ersatts med åkrar och skogsplanteringar. Många av dessa arter har istället funnit en tillflyktsort i form av vägkanter, banvallar, kraftledningsgator, grustäkter och andra strukturer som följer modern infrastruktur.

Centrum för biologisk mångfald vid SLU och Uppsala universitet har analyserat förekomsten av rödlistade arter, framför allt växter och insekter, knutna till det traditionella jordbrukslandskapet. Det visade sig att vägrenar, skjutfält, grustäkter och liknande människoskapade miljöer idag hör till de allra viktigaste biotoperna för en stor del av dessa hotade arter.

Studien visar att betydelsen av infrastrukturens biotoper hittills har underskattats.

- Infrastrukturens biotoper kan bidra till att uppfylla miljömålet om ängs- och slåttermarker i jordbrukslandskapet, säger Tommy Lennartsson, forskare vid Centrum för biologisk mångfald. Sverige har antagit målet att öka arealen hävdad ängsmark med 5000 ha fram till år 2010. Vi är ännu inte framme vid målet, ca 2000 ha saknas fortfarande, men med rätt skötsel kan de finaste vägkanterna och kraftledningsgatorna hjälpa oss att komma närmare målet.

Eftersom infrastrukturens biotoper är så betydelsefulla för många hotade arter är också rätt skötsel av dessa biotoper en viktig angelägenhet för att bevara arterna. Här kan Vägverket och Banverket genom samverkan och rätt åtgärder göra en stor insats.

- Rapporten stärker mig i övertygelsen om att Vägverket på ett positivt sätt kan bidra till bättre miljö och stärka arbetet med den biologiska mångfalden. Det är en del i vårt uppdrag att bidra till de nationella miljökvalitetsmålen, säger Lena Erixon, generaldirektör på Vägverket.

Pressbilder

Vägkanter har blivit en viktig tillflyktsort för många hotade arter från det traditionella jordbrukslandskapet. För att trygga överlevnaden för dessa arter är det viktigt att vägkanterna sköts på rätt sätt.

Foto: Anna Maria Wremp

Ängsgentiana har i det närmaste försvunnit från sina ursprungliga slåtter- och betesmarker, men hittas idag istället längs vägar, skogsbilvägar och kraftledningsgator på kalkhaltig mark. Utan dessa alternativa miljöer skulle arten ha varit i det närmaste utdöd i stora delar av landet.

Foto: Tommy Lennartsson

Ängsgentiana har i det närmaste försvunnit från sina ursprungliga slåtter- och betesmarker, men hittas idag istället längs vägar, skogsbilvägar och kraftledningsgator på kalkhaltig mark. Utan dessa alternativa miljöer skulle arten ha varit i det närmaste utdöd i stora delar av landet.

Foto: Roger Svensson

Grustäkter, vägkanter, banvallar och kraftledningsgator har blivit en viktig tillflyktsort för många växter och insekter som annars skulle ha varit försvunna eller mycket sällsynta om de inte hittat en fristad i dessa miljöer.

Foto: Tommy Lennartsson


Kontaktinformation