SLU-nyhet

Pedagogisk guide för skötsel av ädellövsskog

Publicerad: 20 december 2010

Ädellövskogen har många värden. Den producerar värdefullt virke, skapar livsmiljöer för tusentals växter och djur och bidrar till ett vackert landskap som inbjuder till friluftsliv och naturupplevelser. Forskare vid SLU publicerar nu en handbok för att sköta ädellövskog med dessa värden i sikte.

2011-12-20 Ny reviderad upplaga ute nu

Beställs via Jörg Brunet, SLU Alnarp
jorg.brunet@slu.se, 040-415184
Pris: 100 kr inkl. porto

Hur många skärmträd ska man spara i en bokskog? När är luckhuggning en bra skötselmetod? Vilka träd ska bli hänsynsträd? Dessa och många andra praktiska skötselfrågor besvaras i en skötselguiden "Bruka och bevara ädellövskogen" från Centrum för biologisk mångfald och SLU.

Guiden är en mångbruksguide som riktar sig framför allt till skogsägare och förvaltare som sköter ädellövskogar med flera mål. Den hjälper brukaren att se vilka värden som kan finnas i ett visst bestånd och hur de kan kombineras. Grunden är ett lönsamt skogsbruk, men kombineras här med en skötsel som kan förstärka andra värden, kulturhistoriska och sociala såväl som biologiska. Varje skogsområde är unikt, med olika möjligheter och värden. Mångbruk handlar om att se vilka värden som finns och sedan göra rätt sak på rätt plats.

Med hjälp av bildexempel diskuteras hur man känner igen och bedömer olika värden som har betydelse när man gör målklassning av skogsbestånd, och vilka de långsiktiga skötselmålen kan vara för olika målklasser. Tyngdpunkten ligger på de skötselsystem som är vanligast idag i svensk ädellövskog. De former av naturhänsyn som föreslås för produktionsbestånd i denna bok är i princip användbara oberoende av ståndort och skötselsystem.

Skriften är ett samarbete mellan forskare vid SLU Alnarp och Centrum för biologisk mångfald inom ramen för forskningsprogrammet Uthålligt skogsbruk i ädellövskog vid SLU.


Kontaktinformation