SLU-nyhet

Ny skrift: Vägarnas träd

Publicerad: 20 november 2015
vägarnas träd_small.jpg

En ny skrift från forskningsprogrammet Triekol är nu tillgänglig, som fokuserar på de biologiska värdena av träd, men även behandlar säkerhet och skötsel. Det är framförallt träd som står längs med eller i anslutning till våra vägar och andra transportleder som behandlas.

Vägarnas träd

– om trädens skötsel, värdefulla strukturer och följearter

Träd är värdefulla ur många perspektiv: biologiskt, kulturhistoriskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt. Denna skrift fokuserar på de biologiska värdena, men behandlar även säkerhet och skötsel. När träd har blivit grova, gamla och fått håligheter i stammen har de också blivit extra värdefulla för den biologiska mångfalden. De kan då bli en hemvist för en mängd arter, exempelvis hotade lavar, mossor, svampar och insekter. De erbjuder även boplatser för många fågelarter och fladdermöss.

En del trädarter kan även vara en viktig resurs för pollinerande insekter genom sin blomning, och för många djur genom sina ätliga frukter. Idag råder det en stor brist på gamla träd i landskapet. I denna skrift är det framförallt träd som står längs med eller i anslutning till våra vägar och andra transportleder som behandlas. I många fall återfinns dessa som alléträd, men ibland även i andra typer av miljöer där vägar passerar. Eftersom många av våra alléer är gamla och försvagade är det viktigt att man vårdar dem och gör rätt åtgärder för att förlänga deras liv, samtidigt som de ska vara säkra för sin omgivning. Att ta hand om livet i alléerna är en angelägen och betydelsefull uppgift, men det är en stor utmaning och kräver välvilja från alla inblandade parter. Syftet med denna skrift är att tillhandahålla både ett stöd för praktiker och information för den som vill veta mer om trädmiljöerna längs våra vägar, samt deras värden och skötsel.

Vägarnas träd innehåller kapitel om biologiska värden, skötselråd och en genomgång av olika träd- och buskarter.

Rapporten riktar sig framförallt till markägare, entreprenörer och myndighetspersoner som anlägger, vårdar och restaurerar trädmiljöer, men även till handläggare av ärenden som rör träd i vägmiljöer.

Vägarnas träd är ett projekt inom ramen för forskningsprogrammet Triekol, där CBM:s Jörgen Wissman har varit projektledare och delförfattare till rapporten. Huvudförfattare är Nicklas Jansson, och övriga författare MaryAnn Fargo, Svante Hultengren, Tommy Lennartsson och Henrik Weibull.

Skriften finns att ladda ner som PDF under publikationer / böcker och skrifter

Bilden: Ett naturminnesskyddat träd, nämligen Stjärnorpseken i Östergötland. Foto: Kurt Adolfsson.


Kontaktinformation