SLU-nyhet

Miljoner till miljöforskning om skogsbruk

Publicerad: 20 januari 2016
storbild13.jpg

Naturvårdsverket beslutade nyligen att bevilja 5 miljoner kronor till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om skogslandskap och biologisk mångfald. Målet är optimerad förvaltningen av skogens resurser genom en modell för landskapsplanering i skogsbruk, med hänsyn till både virkesproduktion och miljömål. Forskare från flera olika discipliner och universitet samarbetar i projektet, däribland CBM:s Maria Forsberg och Johnny de Jong.

Det treåriga projektet med titeln ”Landscape planning for Forest Biodiversity and Diverse Forestry” involverar juridik, ekologi och ekonomi, och är ett samarbete mellan Juridicum vid Uppsala universitet, Centrum för biologisk mångfald, SLU och Bern University of Applied Sciences. Projektets övergripande syfte är att utreda de ekologiska, ekonomiska och rättsliga förutsättningarna för fysisk planering av skogliga landskap och bevarandet av biologisk mångfald.

Enligt den senaste utvärderingen av de svenska miljökvalitetsmålen är det inte möjligt att nå målen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt- och djurliv” på grund av bland annat bristande landskapsperspektiv vid förvaltning av skog och otillräcklig miljöhänsyn i samband med avverkningar. Marknadens drivkrafter leder ofta till kortsiktiga, ekonomiskt fördelaktiga beslut om skogens förvaltning, och befintliga styrmedel kan inte förhindra ohållbara handlingsmönster. Sverige klarar därför inte sina internationella och EU-rättsliga åtaganden om att skydda vissa arter och livsmiljöer. Samtidigt är virkesproduktion viktig, exempelvis för att producera biomassa till omställning av energisystemet enligt EU:s förnyelsebarhetsdirektiv. 

Projektets forskare har som mål att optimera förvaltningen av skogens resurser genom att utreda och föreslå en modell för landskapsplanering i skogsbruket. För att skapa ett självförsörjande system, där kostnaderna för att bevara biologisk mångfald fördelas mer jämnt mellan markägarna, kommer forskarna även att ta fram en ekonomisk reglering om beskattning av avverkning, där de beskattade medlen återförs till de markägare som missgynnas av planens restriktioner.

Läs mer


Kontaktinformation