Presskontakter vid CBM

Senast ändrad: 29 april 2021

CBM hjälper gärna journalister med kunskap och information om olika biologiska fält. Medarbetarna vid SLU Centrum för biologisk mångfald representerar bred expertis inom många olika aspekter av biologisk mångfald och hållbart nyttjande. Välkommen att kontakta oss!

Här hittar du kontaktuppgifter till våra experter:

Åke Berg, professor emeritus

018-67 26 24, 070-215 92 51
ake.berg@slu.se 
Ämnesområde: Ansvarar för ämnesområdet jordbruk och fjäll och forskar kring fågelfaunan i jordbrukslandskapet. Hans forskningsarbete har också inkluderat studier av rödlistade och sällsynta arter i Sverige.

 

Elvira Caselunghe, forskare

018672737, 076-265 88 21
E-post: elvira.caselunghe@slu.se

Samhällsvetare som arbetar med natur- och miljöresurshantering. Doktor i miljökommunikation. Forskningsintresse i de kommunikativa och demokratiska aspekterna av miljöskydd och naturresurshantering. Arbetar med ett projekt om attityder för biobränsle hos miljöorganisationer.

 

Carole Crumley, professor emeritus

018-67 2744, 0737-20 90 24
carole.crumley@slu.se

Founding scientist in the area of historical ecology. Special areas of interest are epistemology of complex adaptive systems, especially as regards human societies; "Two Cultures"  (science/humanities) problems in inter- and transdisciplinary research; integrated global-to local-scale historical ecology; historical climate change; evolution of landscapes; social inequality; social memory; geomatics (e.g., GIS, RS) applications in anthropology, ecology, and planning. Executive Director of the international project Integrated History and Future of People on Earth (IHOPE), which uses a complex systems framework and the tools of historical ecology to integrate knowledge of past human societies with knowledge of past biophysical conditions. 

 

Torbjörn Ebenhard, föreståndare och forskningsledare

018-67 22 68, 070-526 48 63
torbjorn.ebenhard@slu.se
Ämnesområde: Ekolog med inriktning på naturvårdsbiologi. De internationella förhandlingarna inom Konventionen om biologisk mångfald, och konventionens genomförande i Sverige. Frågor om bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Däggdjurssystematik.

 

Urban Emanuelsson, professor emeritus

070-620 43 41
urban.emanuelsson@slu.se
Ämnesområde: växtekolog med särskild inriktning mot kulturlandskap och frågor som rör historisk ekologi. Urban arbetar också med miljöinriktad samhällsplanering och med internationellt arbete inriktat på Europa och Östafrika.

 

Åsa Fahlman, forskare

0706-10 63 88
asa.fahlman@slu.se

Docent i viltmedicin med över 20 års erfarenhet av forskning och samverkan i Skandinavien, Asien, Afrika och Nordamerika. Tvärvetenskapliga projekt utförs i samarbete med universitet, statliga myndigheter och organisationer m.m. Specialistområden inkluderar bevarandemedicin, One Health, sjukdomsövervakning, anestesi, fysiologi och djurvälfärd, med expertis i fångst och immobilisering av vilda djur. Forskning bedrivs rörande vilthälsa, infektionssjukdomar, zoonoser, anestesi, klinisk patologi, stressfysiologi m.m. 

 

Karin Gerhardt, forskare

018-67 13 44, 070-942 90 55
karin.gerhardt@slu.se
Bakgrund inom skogsbiologi och utvecklingsfrågor. Fokus är på på forskning-kapacitetsutveckling, biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas betydelse för människans hälsa, bevarande/hållbart nyttjande av biologisk mångfald och fattigdomsbekämpning, samt biobränslefrågor. Pågående forskning rör historiska spannmål och hållbar produktion och konsumtion av bröd.

 

Jan Olof Helldin, forskare

018-672724, 070-607 53 22
j-o.helldin@slu.se

Programansvarig för TRIEKOL (Applied Ral and Road Ecology). Forskning om kostnadseffektiva faunapassager, bullerminskande åtgärder och infrastrukturbiotoper.

 

Mike Jones, konsulent

073-507 17 39
michael.jones@slu.se

Trained as a wildlife ecologist in Zimbabwe, working with large mammal population monitoring, sport hunting management, rangeland ecology, protected area management planning etc. Since 1995, leading community based natural resource management programs. From 2009 working in Sweden with the application of social-ecological system science to natural resource stewardship. Teaches complex systems and social-ecological systems thinking. Working with developing an interdisciplinary network of scientists interested in applying social-ecological system thinking to landscape scale action research projects; and enhancing teaching methods for sustainable development. 

 

Johnny de Jong, forskningsledare

018-67 10 71, 070-227 19 14
johnny.de.jong@slu.se
Ämnesansvarig för skog och vatten. Forskningen är inriktad på naturvårdsbiologi och biodiversitet, med tydlig koppling till brukande och uthålligt nyttjande. Han har forskat om utbredningsmönster, biotopval och effekter av areella näringar på fladdermöss.

 

Marie Kvarnström, konsulent

018-67 25 73 , 070-314 67 10
marie.kvarnstrom@slu.se
Biolog med inriktning mot miljö och utveckling. Arbetsområden rör frågor kring dokumentation, upprätthållande, spridning och initiering av forskning om lokal och traditionell kunskap relaterade till biologisk mångfald.

 

Tommy Lennartsson, forskare

018-67 24 36, 070-586 83 81
tommy.lennartsson@slu.se
Ämnesområden: Artbevarande i jordbrukslandskapet baserat bl.a. på populationsdynamik och hävdhistorik. Forskningen gäller både tillämpade aspekter på gräsmarksskötsel och evolution av anpassningar till förhållandena i gräsmarker. Genomför kurser och arbetar fram kunskapssammanställningar om olika naturtyper och skötselformer. Arbetar även med klimatförändringar och biologisk mångfald. 

 

Håkan Tunón, forskningsledare

018-67 25 91, 070-361 50 10
hakan.tunon@slu.se
Ämnesområde: Traditionell kunskap och etnobiologi. Håkan är organisk kemist och farmacie doktor i farmakognosi (läran om naturprodukters användning inom läkemedelsområdet).

 

Anna Westin, forskare

018-67 27 03, 070-295 27 03
anna.dahlstrom@slu.se
Forskar inom historisk ekologi, agrarhistoria och biologiskt kulturarv och är intresserad av människans relation till naturen i ett historiskt perspektiv. Forskningen sker i gränssnittet mellan agrarhistoria och ekologi, och integrerar akademisk och traditionell kunskap. Genomför kurser och arbetar fram kunskapssammanställningar om olika naturtyper och skötselformer.

 

Jörgen Wissman, forskare

018-672225, 070-233 87 37
jorgen.wissman@slu.se

Arbetar med frågor relaterat till biologisk mångfald i infrastruktur, urbana miljöer och jordbrukslandskapet. Forskningen behandlar förbättrad skötsel av habitat och berör områden från pollinationsekologi till tvärvetenskapliga frågor som biologisk mångfald - landskapshistoria och effekter av olika djurslag. Engagerad i frågor gällande effekter av jordbrukspolitiken på biologisk mångfald samt skötsel av alla slags öppna biotoper som vägkanter, kraftledningar, stadsnära gräsytor etc.

 


Kontaktinformation