Vårt miljöarbete

Senast ändrad: 14 maj 2019

ISO certifieringSedan 2013 är Centrum för biologisk mångfald miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001 tillsammans med ArtDatabanken, Institutionen för växtproduktionsekologi och Institutionen för ekologi vid SLU. Det innebär att man tillsammans med dessa enheter infört ett gemensamt miljöledningssystem.

Vi påverkar miljön negativt med vår dagliga verksamhet genom t.ex. resursanvändning och utsläpp men också positivt genom vår forskning, fortlöpande miljöanalys, utbildning, samverkan och kommunikation.

Miljöpolicy

Som grund i vårt miljöarbete ligger SLU:s miljöpolicy:

 • SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.
 • Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter.
 • SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.

Miljöledningssystemet

Vårt miljöledningssystem följer den reviderade standarden ISO 14001:2015. Syftet med ett miljöledningssystemet är att säkerställa att miljölagstiftning och andra krav med miljökoppling följs och att verksamhetens miljöprestanda ständigt förbättras.

I det systematiska arbetet kartläggs verksamhetens miljöpåverkan och en analys görs för att identifiera vad vi behöver arbeta med. Vi sätter upp mål för verksamheten, formulerar åtgärder som genomförs och sedan utvärderar vi deras effekter. Resultaten av miljöarbetet följs upp årligen vid extern- och internrevision. Då kontrolleras om målen uppnåtts och vad som kan förbättras. De långsiktiga miljömålen utvärderas, om de fortfarande är relevanta och om nya mål ska sättas upp. 

Miljömål

Övergripande miljömål 2019

 1. Minska miljöpåverkan från energiförbrukning
 2. Minska koldioxidutsläpp från resor
 3. Öka kunskapen om hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser hos våra studenter
 4. Med vår huvudverksamhet ska vi förse samhället med kunskap som bidrar till hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser

Detaljerade miljömål 2019

 • Genomföra 8 aktiviteter för att minska energiförbrukningen
 • Flygresor utrikes - CO2-utsläppen från utrikes flygresor skall minska med 10% per helårsanställd jämfört med 2018. Glidande medelvärde på 5 år ska beräknas.
  Flygresor inrikes - CO2-utsläppen från inrikes flygresor skall minska med 10% per helårsanställd jämfört med 2018. Glidande medelvärde på 5 år ska beräknas.
  CO2-utsläppen från konventionell diesel på Lövsta fältforskningsstation ska minska med 50% jämfört med 2018.
  Tjänsteresor med elpackcykel vid Ekologicentrum ska uppgå till minst 280 km för 2019. Tjänsteresor med bil förväntas minska med motsvarande sträcka.

 • Grundutbildning - 80% av kursansvariga ska ha deltagit i fortbildning för att utbilda i hållbar utveckling.
  Grundutbildning - De kursplaner, på grundutbildningsnivå som kommer att revideras under 2019, ska innehålla moment om "Hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser".

 • Forskning, FOMA, Samverkan och Information - Fortsatt utveckling av metoder för att mäta vår samlade positiva miljöpåverkan inom forskning, FOMA, samverkan och information.

Rutiner

Miljötänkande ska integreras i all verksamhet. Det uppnås genom att all personal utbildas om miljöarbetet, att rutiner för det dagliga arbetet skapas och att vägar för kommunikation om miljöarbetet etableras. I miljöledningsarbetet har rutiner utarbetats för bl.a. resor, energianvändning, avfallshantering och inköp.

Förbättringar och avvikelser 

En viktig del av det ständiga förbättringsarbetet är att möjligheter till förbättring och avvikelser från systemet rapporteras in och åtgärdas. Därför uppmuntras alla anställda att skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter.

 


Kontaktinformation

Skicka in förbättringsförslag och avvikelserapporter:

Till anmälan (Klicka på Rapportera.., välj "miljö" under frågan vad)

Kontakta miljösamordnarnas arbetsgrupp:

miljo-ekonatur@slu.se

Miljösamordnare:

David Back Ekologicentrum, 018-67 33 44

Nils-Erik Nordh Institutionen för växtproduktionsekologi, 018-67 25 61

Helena Bötker Ekologicentrum, 018-67 25 23

Katja Fedrowitz Institutionen för ekologi, 018-67 21 96                                     

Johan Samuelsson ArtDatabanken, 018-67 34 09

(vakant) Centrum för biologisk mångfald

Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se