Läs om våra trädböcker

Senast ändrad: 17 maj 2018

Bokserien om biologisk mångfald i våra vanligaste träd, startade 2009 med boken "Sälg - livets viktigaste frukost". Den har följts av hittills tre ytterligare böcker om asp, björk och tall.

 

 

SälgbokenSälg – livets viktigaste frukost (2009)
CBM:s skriftserie nr 33

Boken uppmärksammar sälgen och den oerhört rika biologiska mångfald som är knuten till trädet. Fjärilar, skalbaggar, bin, humlor, bladlöss, gallmyggor, fåglar, svampar och en stor mängd andra gäster är beroende av sälgen i olika stadier av dess liv.

 

 

AspbokenAsp – darrar min asp, myllrar min värld (2012)
CBM:s skriftserie nr. 67

 Aspen är ett ganska vanligt träd. Att det är vanligt skulle kunna tolkas som att det inte är särskilt märkvärdigt. Men under en asps liv spelar trädet en fantastisk och avgörande roll också för så många andra arters liv, att aspen både är fantastisk och ovanlig i sin roll.

 

 

björkbokenBjörk – svart på vitt om myllrande mångfald (2015)
CBM:s skriftserie nr 89

Den vackra björken är ett träd som alla känner igen, fast i Sverige handlar det faktiskt om tre olika arter. Titeln syftar på alla de organismer som är knutna till björken. Precis som aspen och sälgen fungerar björken som ett drivhus för ett stort antal organismer, såsom fjärilar, fåglar, lavar, mossor, skalbaggar och steklar.

 

 

tallbokenTall – En tallrik biologisk mångfald (2017)
CBM:s skriftserie nr 107

På sitt alldeles speciella sätt lotsar Bengt oss genom tallens liv, från liten planta till död, myllrande låga. Martin Holmers akvareller levande- och synliggör tallens miljöer och rikedomen av arter med en unik precision och känsla.

 

 

 

Samtliga böcker är författade av Bengt Ehnström och illustrerade av Martin Holmer. Böckerna ges ut av Centrum för biologisk mångfald i samarbete med WWF och Naturskyddsföreningen. Distribueras via bokhandeln och internetbokhandeln.


Kontaktinformation
Sidansvarig: cbm-webmaster@slu.se