The Convention on Biological Diversity (CBD)

Senast ändrad: 02 oktober 2020

Mångfaldskonventionen, eller Konventionen om biologisk mångfald (på engelska Convention on Biological Diversity, CBD), är en internationell överenskommelse där världens länder förbinder sig att bidra till ett gemensamt arbete för att bevara arter, hållbart nyttja resurser och fördela vinster från genetiska resurser rättvist.

CBM har sedan starten stött och ofta deltagit i de svenska nationella delegationerna till partskonferensen (COP) i CBD, dess underorgan för vetenskaplig, teknisk och teknologisk rådgivning (SBSTTA) och dess arbetsgrupp för artikel 8(j) om lokal och traditionell kunskap som är relevant för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. CBM har också fått i uppdrag att utarbeta den svenska nationella rapporten till CBD vid ett antal tillfällen.

CBD 2020

Det planerade partsmötet (COP15) skulle ha hållits i oktober, i Kunming i Kina, med en rad olika förberedande möten under hela året. COP15 är det viktigaste mötet för CBD sedan COP10 i Nagoya år 2010. I Nagoya fastställdes konventionens globala mål fram till 2020, de så kallade Aichi-målen. Vi har nu nått 2020, och vi vet (till exempel genom IPBES globala bedömning av tillståndet för biologisk mångfald) att Aichi-målen i stort inte kommer att nås. Nu skulle COP15 formulera nya mål och en strategi till 2030 och 2050, och ta nya krafttag för att verkligen nå dessa mål. På grund av corona-pandemin har möten och processer skjutits på framtiden.

CBM är involverat i förhandlingsprocessen inom konventionen om biologisk mångfald (CBD), genom medarbetaren Torbjörn Ebenhard som nu deltar i den svenska förhandlingsdelegationen.

CBD och processen att ta fram nya mål

Att ta fram en ny uppsättning globala mål för biologisk mångfald är inte lätt. Biologisk mångfald är en komplex materia att hantera. Den går inte att beskriva och mäta med några få enkla parametrar (som man gör i klimatkonventionen, där mycket går att uttrycka i form av koldioxidekvivalenter), och behov och förutsättningar är mycket olika i olika länder världen över. Samtidigt ska alla CBD:s 196 parter enas om en enkel uppsättning på runt 20 mål, som tydligt uttrycker vad alla parter ska genomföra och uppnå. Varje mål ska uttryckas i någon mätbar storhet, som samtidigt är relevant i alla länder.

CBD förbereder normalt partsmötesbeslut i två olika underorgan. De vetenskapliga aspekterna av kommande beslut dryftas i SBSTTA (Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice), och de mer politiska aspekterna av konventionens genomförande bereds i SBI (Subsidiary Body on Implementation). Konventionens parter deltar i båda mötena, som lämnar förhandlade rekommendationer till partsmötet. Eftersom arbetet med att ta fram en helt ny uppsättning mål och en ny strategi är mycket komplext har förra partsmötet tillsatt en extra arbetsgrupp som enbart ska jobba med detta: Open-ended Working Group on the post-2020 global biodiversity framework (OEWG). Arbetsgruppen består av alla parter som önskar delta, och leds av två särskilt utsedda ordförande (co-chairs). Arbetsgruppen började redan under 2019 sitt arbete, tillsammans med konventionens sekretariat. En lång rad konsultationsmöten med olika intressenter världen över har hållits, för att fånga upp de behov och stämningar som råder. Baserat på detta, och ett första möte med OEWG i augusti 2019, presenterade ordförandena en första sammanställning av möjliga målformuleringar, det så kallade zero draft, som utgångspunkt för fortsatta förhandlingar inom OEWG.

 

Läs mer

Global Biodiversity Outlook 5 (2020)

Rapporten Global Biodiversity Outlook 5 sammanställer hur världens länder nått upp till de satta målen under perioden 2011-2020. 

Länderna som antagit konventionen om biologisk mångfald har rapporterat in hur man lyckats i arbetet med att uppnå dessa mål, och CBD (Convention on Biological Diversity) har tillsammans med data från globala organisationer sammanställt informationen i rapporten Global Biodiversity Outlook, den femte i ordningen sedan 2001.

 

 

 

The 2030 Agenda and Ecosystems (2016) 

PDF, 48 sid, 3 mb.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är av avgörande betydelse för att vi ska uppnå målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Torbjörn Ebenhard från CBM beskriver tillsammans med Maria Schultz och Tristan D. Tyrrell SwedBio i en artikel hur målen relaterar till varandra.


Kontaktinformation