Mångfaldskonferensen 2018

Senast ändrad: 04 oktober 2018
mK18_nya vägar framåt_200.jpg

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – Nya vägar framåt?

Anmälan är nu stängd

17 oktober 2018 på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. (Hitta hit)
Konferensen är avgiftsfri (lunch betalas av på plats av deltagarna).

Ta del av den senaste internationella kunskapen om läget för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Fem internationella och en nordisk rapport sammanfattar befintlig kunskap och ställer den i relation till vilka samhälleliga processer som driver förlust av biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt vilka förslag till lösningar som finns. Vi diskuterar om och hur denna internationella kunskap kan komma till nytta i Sveriges arbete med biologisk mångfald. Kan den visa på nya synsätt och nya vägar framåt i vårt arbete?

Fem rapporter har ställts samman och granskats av hundratals forskare och politiker från en stor del av världens alla länder och organiserats av den internationella plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Konferensen tar sin utgångspunkt i två av dessa och en ny IPBES-liknande studie om livsmiljöer i nordiska kustområden.

Konferensens tema och utgångspunkt

De rapporter som IPBES presenterar under 2018 ska ligga till grund för politiker och andra makthavare när de fattar beslut. De lägger alltså fram förslag till vägar framåt.

På konferensen kommer vi att informera om resultaten från dessa omfattande utvärderingar, och diskutera om och hur dessa resultat kan bidra till det svenska arbetet med biologisk mångfald.

Den biologiska mångfalden är grunden för människans existens, våra ekonomier och vår fysiska och mentala hälsa. Hoten mot biologisk mångfald är, tillsammans med klimatförändringarna de stora globala utmaningarna i vår tid. Biologisk mångfald uppfattas ibland som skydd av hotade arter. Men det är så mycket mer; det är mångfald i ekosystem och landskap i skyddade områden såväl som i vardagslandskap. För att hantera hoten måste alla sektorer i samhället bidra och hitta vägar, som i hela landskapet leder till bibehållen biodiversitet. Jordbruk och skogsbruk, som med sin stora areellt täckande verksamhet har ett stort ansvar för att skydd och brukande sker på ett sådant sätt så att de ger bibehållen biodiversitet.

I Sverige har vi ett antal miljömål som utgångspunkt för miljöarbetet i stort. Miljökvalitetsmålet om Ett rikt växt- och djurliv är inte uppnått, och kommer inte kunna nås med befintliga styrmedel och åtgärder: arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem utarmas, vilket leder till allvarliga samhälleliga konsekvenser. Men kan de nya internationella utvärderingarna av kunskapen tillstånd, drivkrafter och möjligheter till hållbara vägar framåt ge oss nya insikter för det svenska arbetet?

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av och arbetar med samhällsutveckling och miljö- och naturvård, och som vill vara med och utveckla och diskutera lösningar för att bättre nå våra miljömål. Den riktar sig också till journalister som är intresserade av det senaste inom samhälls- och miljöforskning.

Här kan du läsa om programmet.

Här kan du läsa om de medverkande vid konferensen.

Anmälan: Konferensen är kostnadsfri, men deltagare betalar sin lunch på plats. Om man anmäler sig men inte kommer, tas en avgift ut på 500 kr. Anmälan är nu stängd.

Arrangörer är Centrum för biologisk mångfald (SLU och Uppsala universitet), Naturvårdsverket, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) och Naturhistoriska riksmuseet.

 

Plats: Konferensen kommer hållas i Naturhistoriska riksmuseets lokaler i Stockholm. (Hitta hit)

Konferensen är en del av de årligt återkommande Mångfaldskonferenserna som arrangeras av Centrum för biologisk mångfald.

NaturvårdsverketNaturhistoriska riksmuseetKSLACBM

Fakta:

Mer information om program och anmälan kommer publiceras löpande på denna webbsida.

Fakta/IPBES:

IPBES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC. IPBES är en internationell mellanstatlig plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster med syfte att bedöma tillståndet för planetens biologiska mångfald, ekosystem och dess betydelse för människors välbefinnande, samt att ta fram kunskap om fungerande politiska strategier för beslutsfattare runt om i världen.

Läs mer om IPBES här.

www.ipbes.net

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: Om konferensen