MK2008

Senast ändrad: 04 november 2011

Mångfaldskonferensen 2008 VÄGAR TILL MÅNGFALD - en transportinfrastruktur i harmoni med landskapet Uppsala slott 7-9 oktober 2008

Dagens vägnät är på många håll mycket tätt. Resandet ökar och stora väg- och järnvägsinvesteringar är att vänta inom en nära framtid. Detta ökar trycket på landskapets natur- och kulturmiljövärden.

Hur påverkas djur och människor av vägar och järnvägar? Vilka värden och kvaliteter i landskapet vill vi värna om? Hur kan planeringen av infrastruktur förbättras?

Årets mångfaldskonferens sätter fokus på transportinfrastrukturens påverkan på landskapets ekologiska, sociala och kulturella värden. Effekterna i landskapet hanteras inte tillfredsställande i dagens väg- och järnvägsplanering. Det gör att dagens transportsystem inte är långsiktigt hållbart. Vi har under de senaste åren sett flera exempel där större infrastrukturprojekt kommit i konflikt med viktiga natur- och kulturvärden. Nya strategier, metoder och verktyg behöver utvecklas för att uppnå ett framtida transportsystem som inte konkurrerar med miljökvalitetsmålen. Var med, diskutera och påverka denna utveckling!

Som tidigare år arrangerar Centrum för Biologisk Mångfald konferensen, denna gång tillsammans med forskningsprogrammet INCLUDE, en del av TransportMistra. Konferensen presenterar forskningen från programmets första tre år, men bjuder också in forskare och praktiker från hela Norden att bidra med kompetens och erfarenheter för att forma en transportinfrastruktur i harmoni med landskapet.

Konferensen arrangerades av forskningsprogrammet INCLUDE och Centrum för biologisk mångfald med samarbetspartners.

     

Samarbetspartners:

 

       


Kontaktinformation

Sidansvarig: oloph.demker@slu.se