Skogsbete i Uppland

Senast ändrad: 30 september 2020

Kursbeskrivning

Kursen handlar om skogsbeten, d.v.s. trädklädda betesmarker med relativt hög krontäckning och ett stort inslag av barrträd. Fram till början av 1900-talet var skogsbeten Sveriges areellt sett vanligaste typer av naturbetesmark. Idag är hävdade skogsbeten ovanliga, men många f.d. skogsbeten är fortfarande mycket rika på biologisk mångfald och biologiskt kulturarv, och är angelägna restaureringsobjekt. Skogsbetesmarker har formats av kreatursbete och betesförbättrande åtgärder i kombination med olika slags nyttjande av träd och buskar samt naturliga förutsättningar. Kurserna syftar till att öka kunskapen om hur skogsbeten har formats samt hur de kan skötas och restaureras för att på bästa sätt ta tillvara biologiska och kulturhistoriska värden.

Såväl historiskt nyttjande som naturliga förutsättningar kan skilja ganska mycket beroende på var i landet vi befinner oss. Vi besöker olika slags skogsbeten och diskutera hur historiskt nyttjande och ekologiska processer samverkat för att skapa de skogsbeten och betespräglade skogar vi har idag. Vi kommer att besöka kontinuitets-skogsbeten, restaurerade skogsbeten och orestaurerade f.d. skogsbetesmarker, både torra talltyper och friskare grantyper.

Där kan vi se och diskutera vilka skötselkomponenter och ekologiska komponenter som varit viktigast för att skapa nuvarande biologiskt kulturarv och biologisk mångfald, bland annat betydelsen av betestryck och öppenhet. Vi kan också diskutera hur dessa komponenter kan skapas genom dagens förvaltningsåtgärder för restaurering och fortsatt skötsel, som röjningar, val av djurslag och beläggning, stängseldragning, behov av andra skötselåtgärder m.m.

I kursen används en kunskapssammanställning om skogsbete, och Kursen i Uppland genomförs i samverkan med Upplandsstiftelsen och Länsstyrelserna i Stockholms län och Skogsstyrelsen Uppsala/Västmanlands distrikt.

 

Besökslokaler

Skog med betande kor. Häverö-Bergby naturreservat. Foto.Häverö-Bergby ligger i Norrtälje kommun och är ett barrskogsdominerat naturreservat om totalt ca 130 hektar med kalkpåverkad jordmån. Det är kanske mest känt för sina stora bestånd av guckusko, men reservatet är också rikt på rödlistade svampar och andra krävande arter av kärlväxter och mossor. Historiskt har markerna hört till byarna Norrby och Bergby i Häverö socken. Det bestod av omväxlande betesmark och slåttermark. På 1700-talet beskrevs att det fanns lador och mjölkbodar vilket tyder på att en fäboddrift. Gruvhål inom området vittnar om bergsbrukets betydelse i området. Efter en tid utan bete har en mindre del av reservatet restaurerats till skogsbete av en relativt öppen typ.

Västernäs gård ligger utanför Herräng i Norrtälje kommun. Historiskt har en del av skogsbetet varit en hage och annan del hägnad tillsammans med åkermark. Skogsbetet i Västernäs är ca 6 hektar. Betet återupptogs för ett tiotal år sedan på brukarens eget initiativ och har betats med nötkreatur. Det omfattas av ett naturvårdsavtal. Skogen är en kalkbarrskogmed mycket rik svampflora.

Boda by ligger på Söderön i Östhammars kommun och vi ska besöka ett barrdominerat skogsbete om cirka 15 hektar som restaurerats av Upplandsstiftelsen och markägaren 2007-2008 och ingår i ett naturvårdsavtal. Området ingick under 1700-talet i en stor hage som längre fram i tiden delades av med nya hägnader.

Kurslitteratur

(Kommer inom kort)


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.borg@slu.se