Torrmarksslåtter, Östergötlands län

Senast ändrad: 07 november 2018

Kurs: Torrmarksslåtter, Östergötland, tisdag till onsdag den 20 - 21 juni 2017.

Anmälan har stängt, kursen fulltecknad.

Kursmaterial

Här kan du ladda ner och läsa kursmaterial:

Beskrivning av lokalerna Östergötland (42 sid, 11 mb)
Historiska kartor Handledning enkel sökning (2 sid, 0,2 mb)
Skötsel av kulturpräglad natur handbok (44 sid, 11 mb)
Ängar och slåtter i södra Sverige (96 sid, 6 mb)

Program

Kursen börjar kl 10:00 den 20 juni i Tranås och avslutas kl 16:30 den 21 juni i Linköping. Tiderna är preliminära men valda för att passa tåganslutningar.

Vi planerar att besöka Södra Bråta naturreservat, Kulturreservatet Smedstorps dubbelgård, Föllingsö och Gamla Måla.

Middag, övernattning i dubbelrum och frukost på Solvikens vandrarhem och konferens utanför Tranås. Övriga måltider intas i fält på besökslokalerna. Detaljerat program kommer senare.

Besökslokalerna

Södra Bråta

Södra Bråta är en gård som brukades ända in på 1990-talet med gammaldags metoder. Ängarna slogs med lie och gräsmarkerna har aldrig plöjts eller gödslats. I Södra Bråta ingår slåtterängarna i en hel gårdsmiljö med små åkrar, skog och betesmark. Ängarna har slagits kontinuerligt först av syskonen som brukade gården och därefter i Länsstyrelsens regi som Naturreservat. Området är mycket artrikt, bland kärlväxterna finns fältgentianan. Området är med i Urban Ekstams bok ”Ängar” och känns även igen från Emil-filmerna.

 

 

 

Exempel på skötselfrågor:

  • Sent betessläpp istället för slåtter på marker som man inte mäktar med att slå.
  • Slåtter av vägar och åkerrenar.
  • Efterbetets betydelse och effekten av efterbete tillsammans med näringsrika åkrar.

 

Smedstorps dubbelgård

I kulturreservatet Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet. Gårdens små, timmergrå byggnader ger en levande bild av bondens liv under självhushållningens tid i Sverige. Gården omges av ett odlingslandskap med små flikiga åkrar, ängsmark som ännu slås med lie, naturbetesmarker, hamlade träd, trägärdesgårdar och inte minst en stor mängd odlingsrösen. Det finns flera ängar av olika karaktär, en torrare svinrotäng, en sidvallsäng och en flötäng som blivit näringsrik tack vare att den ligger i anslutning till den gamla gödselstaden.

 

Föllingsö

Kring säteriet Föllingsö finns ett ålderdomligt landskap med hagmarker, slåtteräng, åkrar i olika tidslager och trägärdesgårdar. Den gula herrgårdsbyggnaden vid stranden av sjön Nedre Fölingen och det omgivande odlingslandskapet bildar en ovanlig bevarad helhet. I hagmarkerna blommar rikligt av gullviva, gökärt, mandelblom och jungfrulin. I slåtterängen växer den ovanliga fältgentianan. Här finns gott om fjärilar och en artrik svampflora. I odlingslandskapet vid Föllingsö har det skett förhållandevis få sentida förändringar. Mycket av dagens åkrar, diken, odlingsrösen och vägar återfinns redan på en karta från 1820-talet. Kartan har varit vägledande vid restaurering av odlingslandskapet. Här finns också lämningar efter en boplats med åkrar och gravar från järnåldern.

 

Gamla Måla

Vid Gamla måla finns ängar som tills för tio år sedan var ohävdade, igenslyade men mycket artrika. 2006 restaurerades ängen i samband med ett LIFE-projekt. Sedan dess har ängen slagits med lie och efterbetats och resultatet har följts upp av Länsstyrelsen. Ängen har en mycket fin slåtterängsflora med arter som tidigblommande fältgentiana, loppstarr och brudsporre. Gamla Måla är ett inspirerande exempel på en lyckad restaurering. En ganska stor åkeryta sköts som en slåttervall med sen slåtter och utan gödsling. Efter restaureringen har länsstyrelsen låtit slå åkrarna med traktorburen knivslåtterbalk för att få en större yta permanent gräsmark.

 

Deltagare

Det finns plats för 25 deltagare. Om antalet anmälda överstiger 25 förbehåller sig arrangören rätten att, efter sista anmälningsdag, fördela platserna mellan de anmälda så att det blir en bra fördelning natur- och kulturmiljövårdare och en geografisk spridning.

Besked skickas ut ca en vecka efter det att anmälningstiden gått ut.

Kurskostnad: 4500 kr, inklusive kursmaterial, mat och logi. 100 kr i faktureringsavgift tillkommer.

Deltagarna ansvarar själva för resan till kursen. I möjligaste mån försöker vi lösa transport mellan besökslokalerna med egna bilar.

Se även mer utförlig information i kursplanen

Frågor till kursledningen:

Anna Westin, anna.westin@slu.se , Mobil: 070-295 27 03 Tommy Lennartsson, tommy.lennartsson@slu.se , Mobil: 070- 586 83 81

Frågor om satsningen ”Skötsel av kulturpräglad natur”

Riksantikvarieämbetet: Fabian Mebus, Fabian.mebus@raa.se , Tel: 08 5191 8370. Mobil: 076-723 30 46

Naturvårdsverket: Henri Engström, henri.engstrom@naturvardsverket.se , Tel: 08-698 00 00, Mobil: 072 985 11 18


Kontaktinformation

Sidansvarig: annika.borg@slu.se