Människan i landskapet

Senast ändrad: 23 oktober 2023

Konferensen Människan i landskapet - kommunikation och delaktighet genomfördes den 15-16 november 2012 i samarbete med Naturhistoriska riksmuseet.

Konferensen, som ägde rum på museet, handlade om möjligheter och metoder för att kommunicera om landskap i landskap samt om hur naturvägledning och kulturmiljöpedagogik kan bidra till demokrati och skapa delaktighet i planeringsprocesser. Drygt 130 deltagare från hela Sverige, Norge och Tyskland deltog. En uppfattning, som har kraftfullt stöd i den europeiska landskapskonventionen, är att ett landskap inte ska definieras av experter eller enskilda intressen utan av alla de människor som besöker, lever i och verkar i landskapet. Hur det ska gå till är inte självklart. Under konferensen betonades att natur och kultur är sammanvävda i landskapet  och en helhetssyn är nödvändig för att bidra till en djupare förståelse för landskapets värden. Under konferensen diskuterades hur man kan utveckla kommunikation som inbjuder till delaktighet och demokratiska processer. Konferensen var ett resultat av brett samarbete tvärs över sektorsgränserna. Utöver Centrum för naturvägledning och Naturhistoriska riksmuseet stod också Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sveriges hembygdsförbund samt Länsstyrelsen i Stockholms län bakom arrangemanget.

 


Kontaktinformation