Dokumentation: Workshop vattenpedagogik Bottenviken

Senast ändrad: 23 augusti 2021
Hur mycket dricksvatten finns på jorden?

Dokumentation: Vattenpedagogik i Bottenviken och dess avrinningsområde Digitalt möte, 19 maj 2020 De nationella nätverken för limnisk- och marin pedagogik bjöd in till en gemensam workshop för dem som jobbar med kunskapshöjande aktiviteter i och om vatten, i Bottenviken eller i dess avrinningsområde. Under en halvdags workshop fick deltagarna möjlighet att träffas, inspireras och få dela erfarenheter med andra.

Tisdagen den 19 maj hölls en gemensam digital workshop inom nätverken för limnisk och marin pedagogik för de som arbetar med lärande om vatten i området kring Bottenviken. Vi fick ta del av hur Ludmilla Wieslander på naturum Vindelfjällen arbetar tillsammans med skolan i Ammarnäs för att lära om vatten ute i naturen. Vi fick också lyssna till Tomas Brodin som berättade hur läkemedel som kommer ut i våra vattenmiljöer kan påverka fiskars beteende. I mindre grupper lärde vi oss sedan mer om två webbaserade verktyg som kan användas för att ta reda på mer om hav och vatten och vad som lever däri: Sveriges vattenmiljö och Livet i havet.

Ludmillas presentaion finns att titta på här.

Tomas presentation finns att titta på här.

Gruppdiskussionerna

Livet i havet - en digital fälthandbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden. Gruppen som deltog i diskussionen såg fler användningsområden för sidan och appen, bland annat för skolelever. Appen/webbsidan går att använda både i förarbete och efterarbete vid exempelvis en exkursion.

Vi fick tips på den finska systersidan NatureGate som samlar information om bland annat fiskarter och olika landlevande organismer. Översatt till svenska finns sidorna för växter och fåglar.

Sveriges vattenmiljö – digitalt hjälpmedel för att hitta fakta om det aktuella miljötillståndet i svenska vatten. Sidan samlar mycket information från svensk miljöövervakning i vatten, både marin och limnisk data, och det går att följa vattnets väg från källa till hav.

Som pedagog kan sidan användas för att hämta kunskap då den förutom sammanställningar om miljötillståndet även innehåller populärvetenskapliga artiklar.

Hur kan lärandet inom avrinningsområdet utvecklas? – diskussion om hur nätverket gemensamt kan höja havs- och vattenmedvetenheten i området. Gruppen såg att det var viktigt att visa på helheten och samband mellan kust och inlandsvatten och såg fördel i att använda ordet ”avrinningsområde”.

Gruppen menade att det är viktigt att få in lärande om vatten på en tidigt stadie och ser att nätverket gemensamt kan verka för att få in frågorna på en högre strategisk nivå i skolan. Det finns mycket material om lärande i och om vatten att hitta på nätet, men det kan vara utmanande att ta till sig. För att kunna undervisa behöver man själv god kännedom kring ett material. Gruppen poängterade också att det är viktigt att inkludera alla grupper i samhället.

Vad händer framöver?

Under 2020 kommer nätverken hålla flera regionala träffar och en nationell träff. 

Information om kommande träffar skickas ut i nätverken, publiceras under aktuella aktiviteter och annonseras i nätverkens gemensamma Facebookgrupp.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv