CNV på Tankesmedjan för friluftsliv 2014

Senast ändrad: 11 april 2014

CNV är en av medarrangörerna för den årliga Tankesmedjan för friluftsliv, som ägde rum 9-10 april på Djurönäset utanför Stockholm. Årets tema var ”Vägar ut – friluftslivets förutsättningar. Vad kan vi göra för att underlätta att nå ut?”. CNV stod för två workshops.

Naturvägledning för barn och unga

Denna workshop samlade 40 personer från kommuner, statliga myndigheter, ideella organisationer, utbildningsanordnare med flera. Eva Sandberg från CNV redogjorde för ett nyligen avslutat nordiskt projekt, där man tillsammans identifierat sju perspektiv som kännetecknar god naturvägledning i Norden:

 • Naturvägledaren som facilitator
 • Direkta upplevelser i naturen
 • Reflektion
 • Ägarskap
 • Trygghet och säkerhet
 • Platsens betydelse
 • För- och efterarbete

Diskussionen i workshopen hade som främsta mål att identifiera faktorer som skapat framgång i lyckade exempel på naturvägledning som stärker intresse och engagemang hos barn och unga. Gemensamt för de goda exempel som redovisades var bland annat följande.

 • Det är nära till den plats där aktiviteten sker, så att man lätt kan komma ut.
 • Man återvänder en eller flera gånger till platsen och följer vad som händer.
 • Aktiviteten känns meningsfull och ger en känsla av ägarskap.
 • Man kombinerar kunskap med upplevelse och kreativitet.
 • Barnen vill gärna återvända till platsen med sina familjer.
 • Det finns fri tid också, allt ska inte vara uppstyrt.
 • Man använder så många sinnen som möjligt.
 • Det finns hjälp med transporter, i synnerhet för skolor.

Två exempel som innehåller mycket av dessa faktorer är trädplantering och tillverkning och uppsättning av fågelholkar. I båda fallen arbetar barnen med något praktiskt som man kan återvända till och följa vad som händer. Att ha planterat, tillverkat och satt upp själv ger en känsla av ägarskap och stolthet, samtidigt som barnen upplever att de gör något meningsfullt som har betydelsen för naturen och vår omvärld.

Utvecklad utbildning för naturvägledare

Syftet med den här workshopen var att diskutera hur naturvägledare kan utbildas och kvalitetssäkras för att bidra till att fler människor får fördjupade upplevelser, kunskaper och tankar kring naturen. Workshopen samlade 13 personer från en stor bredd av organisationer. CNV hade bjudit in Erik Rudels från Outdoor Academy i Finland som inspiratör – Erik arbetar med den finländska yrkesexamen för vildmarks- och naturguider. Workshopen tog också sin utgångspunkt i det förslag till utbildningsnorm för naturguider, som tagits fram av ett utbildarnätverk i Sverige.

I workshopen identifierades dessa tre faktorer som de mest centrala för kvalitetssäkring  av naturvägledare.

 • Den viktigaste kvaliteten hos en naturvägledare är pedagogik och guidekompetens, med kunskap om målgruppsanpassning och hur man söker relevant information.
 • Kvalitetssäkring av naturvägledare sker till att börja med bäst genom att utforma en norm för vad som ska ingå i utbildning för naturvägledare. En certifiering kan tillkomma i ett senare skede och kan då ge kvalitetssäkringen ökad tyngd.
 • Finansiering bör ske genom att använda befintlig infrastruktur, det vill säga utbildningsväsendet. Det ger tyngd även åt utbildningarna. Kvalitetssäkring kan också ske genom att aktörerna kontrollerar varandra.

Övrig dokumentation från tankesmedjan

Naturvårdsverkets dokumentation från tankesmedjan finner du här.


Kontaktinformation