Naturvägledning för personer med funktionsnedsättning

Senast ändrad: 19 augusti 2020
Tre rullstolsburna personer läser en informationsskylt vid ett naturområde. Foto.

Enligt riksdagens handlingsplan skulle Sveriges offenliga miljöer, dit även de flesta natur- och friluftsområden hör, vara tillgänliga även för människor med funktionsnedsättning år 2010. Hur långt har vi nått?

Att nå målet ställer stora krav på kommuner, länsstyrelser och andra berörda att planera för förändringar. Även offentlig information exempelvis webbsidor måste anpassas och göras tillgängliga för alla. Här kan du läsa handlingsplanen.

I  regeringens proposition Hållbart skydd av naturområden (Prop. 2008/09:214) skriver man att nationalparker, naturreservat och andra skyddade områden bör, där det är lämpligt, göras tillgängliga för alla besökare. Och efterfrågan är stor. En undersökning från 1998 i Örebro visade att 90% av alla tillfrågade med funktionsnedsättningar ville vistas i skog och mark. Och det är grovt räknat 1,5 miljoner människor i Sverige som har någon form av funktionsnedsättning.

Naturvägledning för personer med funktionsnedsättning kräver god kunskap och ställer vissa krav på anordnaren:

  • Att kunna förmedla naturupplevelsen till personer som inte själva kan ta till sig hela upplevelsen.
  • Att förstärka upplevelser genom att använda sina sinnen – syn, hörsel, lukt, känsel och smak.
  • Anpassningar kan behöva göras i naturen: t ex hårdgöring av markskiktet,  anläggande av spänger och ramper.
  • Det är även viktigt att platserna ligger på ett lättillgängligt avstånd från ett samhälle (tätortsnära) och att det är lätt att ta sig dit med transportfordon, gärna på gång/rullavstånd.
  • Att olika typer av hjälpmedel kan krävas: t ex  ledrep, taktila skyltar och kartor.
  • Även äldre personer med gångsvårigheter och barnvagnsfamiljer har samma behov av tillgänglighet

Här är några tankar om vad som kan vara intressant att diskutera vidare:

  • Vad görs idag i landet på detta område? Vad brister? Vad behöver kompletteras?
  • På vilket sätt vill personer med funktionsnedsättningar utöva friluftsliv?
  • Hur utformar man bra och pedagogiska former för naturvägledning för dessa grupper?
  • Föra dialog med handikapprörelsen.

Text: Magnus Mattisson, Naturskyddsföreningen/Tillgänglighetsrådgivare, Uppsala.

Texten är framtagen i samråd med Annika Sjöberg, Friluftsfrämjandet/arbetsterapeut och sjukgymnast vid Habiliteringen, Uppsala; Kersti Wiberg, Tillgänglighetskonsult, Stockholm.

Lästips

Fågelspaning vid Viltvattnet Stora kärret, Uppsala. Foto: Magnus Mattisson.


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv

Sidansvarig: cnv@slu.se