Nationell norm för utbildning av naturguider

Senast ändrad: 04 oktober 2018
NaturguiderStaplad01_webb.jpg

Den nationella normen för utbildning av naturguider ska fungera som ett verktyg för att bidra till kvalitet på naturguidning i Sveriges natur och kulturlandskap. Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider är huvudman.

Med naturguide menar vi personer som guidar om och i naturen och kulturlandskapet. Dessa personer kan också kallas kulturmiljöpedagog, naturvägledare eller utomhuspedagog, beroende på inriktning. En naturguide möter oftast en publik som själva sökt sig till aktiviteten på sin fritid.

Naturguidning kräver kunskap om deltagarna och om hur man kommunicerar med och tar hand om dem. Lika viktigt är kunskap om platsen där man guidar och det tema man valt. Dessutom ska guiden ha tillräcklig kunskap för att kunna bedriva guideverksamheten på ett hållbart sätt – enligt Allemansrättens spelregler; enligt föreskrifter i skyddad natur och landskap; och med kunskap om hur arrangemangets miljöpåverkan minimeras.

Naturguidning är ett sätt att utöva naturvägledning. Genom naturvägledning kan man bidra till att deltagaren utvecklar sin relation till naturen och kulturlandskapet. Målet kännetecknas av en kombination av lärande och positiva upplevelser hos deltagarna samt stimulans av deltagarnas reflektioner. Naturvägledning har i regel ett budskap och syftar ofta till att påverka deltagarens attityder och/eller beteenden.

Kontaktperson för normen är Jonas Forsmark: jonas.forsmark@gmail.com, 0706624521 

Läs mer

Beskrivning av normen

Utbildning enligt normen omfattar fyra moment och bör totalt omfatta minst 18 dagar och dessutom ska det i utbildningen ingå minst 40 timmar för guidepraktik. Innehållet i normen bör ses som en bas i en utbildning för naturguider, som normalt även innehållet ytterligare moment om t ex natur och kulturlandskapet. En formell examination är viktig för att garantera kunskapsnivån på utbildningen.

Normen förutsätter att utbildningen riktas mot guideverksamhet i svensk natur och att guidning inte sker i farliga miljöer.

Dokumentet som beskriver normen finns här. Nedan finns en sammanfattning av momenten.

Moment 1: Kommunikationsförmåga – minst 5 dagar

Kommunicera guidningens budskap och information. Inspirera, involvera och utmana deltagarens tankar så att hen ser saker ur nya perspektiv och utvecklar ny kunskap. Organisera det som ska kommuniceras så att det blir lätt att ta till sig. Kommunicera intresseväckande, engagerande, underhållande och på ett sätt som relaterar till deltagarens erfarenheter.

Moment 2: Logistik, organisation och planeringsförmåga – minst 5 dagar

Förbereda, genomföra och utvärdera en guidning. Kunskap om allemansrätten samt relevanta lagar och förordningar. Förmåga att hantera grupper utomhus. Kunskap om utrustning och tekniska hjälpmedel för naturvistelse och guidning. Planera olika teman för guidning. Matplanering.

Moment 3: Säkerhet: förebyggande och incidenthantering – minst 3 dagar + L-CABCDE

Hantera säkerhet och risker samt agera rätt vid en olycka. Bedöma vädersituationen. Systematiskt säkerhetsarbete i enlighet med Konsumentverkets rekommendationer. Vid utbildningens slut ska studenten ha en ABC- och HLR-utbildning som inte är äldre än tre år.

Moment 4: Värdskap, ledarkompetens och service – minst 5 dagar

Kunskap om hur man utövar ett gott värdskap. Ledarskap och gruppdynamik. Kunna bedöma en grupps möjlighet att klara av en aktivitet. Ta hänsyn till tillgänglighetsbehov. Lyssna på och beakta deltagares förväntningar och önskemål. Kunna hantera problematiska deltagare.

Godkända utbildningar

Godkända utbildningar att diplomera enligt normen

Fjälledarlinjen på Storumans folkhögskola. http://www.fhsk.nu/fjalledarlinjen/

Friluftsliv & företagande. Örnsköldsviks folkhögskola. https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Ornskoldsviks-folkhogskola/Vara-kurser/Langa-kurser/friluftsliv--foretagande---hoga-kusten/ 

Natur och äventyr, som är Realgymnasiets utbildning inom gymnasieskolans naturbruksprogram. https://realgymnasiet.se/utbildningar/natur-och-aventyr/

inom
gymnasieskolans Naturbruksprogram

 

Turism & friluftsliv på Klarälvdalens folkhögskola. http://www.regionvarmland.se/folkhogskolor/klaralvdalens-folkhogskola/vara-utbildningar/turism-och-friluftsliv/ 

Hur utbildare ansöker om att få diplomera enligt normen

Utbildningsanordnare ansöker om att få diplomera enligt normen genom att:

  • fylla ansökningsformuläret och formuläret om innehåll i utbildningen och skicka dem till antingen de epost-adress eller postadress som står i ansökningsformuläret. 
  • är eller blir medlem i föreningen. Bli medlem via denna länk.
  • betalar in en avgift på 5 000 kronor för hantering och bedömning av utbildningen. Bankgironumret står i ansökningsformuläret.

När föreningen fått in ansökan kommer en arbetsgrupp bedöma att inskickat material överensstämmer med normens krav och intentioner för att godkänna anordnarens utbildning.

Hur normen har tagits fram

CNV har sedan 2009 undersökt förutsättningarna och tittat på möjligheter för ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider. Arbetet har resulterat i den nationella normen för utbildning av naturguider.

NEST
Ett underlagsmaterial till CNV:s arbete med kvalitetssäkring av guider var det förslag som gjorts av Interreg IIIb-projektet Northern Environment for Sustainable Tourism (NEST) gällande en nationell certifiering av naturguider. En arbetsgrupp inom NEST utsågs 2005 med uppdrag att ”ta fram ett underlag för en höjd och jämnare kvalitet för naturguider i Sverige, samt höja statusen för begreppet naturguide till en yrkesnivå genom validering och certifiering av natur och kulturguider.”

Arbetsgruppen tog fram ett förslag 2007 i form av en rapport med titeln Förslag till nationell certifiering av naturguider. Länsstyrelsen i Västernorrland initierade och samordnade arbetet inom ramen för NEST och projektet stöttades av Naturvårdsverket. I rapporten föreslog arbetsgruppen, som en möjlig fortsättning på arbetet, att CNV som central aktör inom området skulle ”ta över stafettpinnen” och bjuda in lämpliga aktörer för fortsatt arbete.

Läs NEST:s förslag till nationell certifiering av naturguider (NEST 2007-03-30)


En av CNV:s initiala uppgifter
När CNV bildades 2008, genom ett avtal mellan SLU och Naturvårdsverket, beslöts det att en av CNV:s uppgifter skulle vara att "stödja kvalitetssäkring av guideverksamhet".


Utredning
CNV gjorde under 2009 en utredning, som baserades på 43 enkätsvar, internationella kontakter och litteraturstudier. Frågor som diskuteras var till exempel:
* Finns det ett behov av en nationell kvalitetssäkring för naturguider?
* Hur ska det utformas?
* Vilken typ av kompetens ska naturguiden ha?
* Hur gör man ett kvalitetssäkringssystem attraktivt?
* Vem ska vara värd för ett system och hur ska det finansieras?


Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider 2009-12-03
Den 3 december 2009 höll CNV i en workshop där CNV:s utredning presenterades och diskuterades. Ett av resultaten från workshopen är att deltagarna efterfrågar en nationell certifieringsprocess för naturguider parallellt med förberedande utbildningar.

Läs dokumentationen från workshop 2009-12-03


Förslag och remiss

Under 2010 tog CNV fram ett förslag på hur ett nationellt certifieringssystem för naturguider skulle kunna organiseras och utvecklas. Förslaget gick ut på remiss. Det skickades ut i två likartade versioner. En till utvalda remissinstanser och en till enskilda aktörer som bedömdes ha intresse av frågan. 63 svar kom in, varav 29 från remissinstanser och 34 från övriga aktörer.

Överlag var de som har svarat positiva till CNV:s förslag och till arbetet med kvalitetssäkring av naturguider. De flesta var positiva till ett nationellt certifieringssystem för naturguider, med liknande argument som de CNV hade angett i förslaget. Många betonade att det är viktigt att branschen är delaktig i systemet och uppbyggnaden av det.

Läs sammanfattning av remissvaren från de utvalda remissinstanserna.   
Läs de kompletta remissvaren från de utvalda remissinstanserna.
Läs svaren från enskilda aktörer som velat synliggöra sitt svar. 


Samrådsmöte för utbildare 2010-12-02
CNV höll 2 december 2010 i ett samrådsmöte i Uppsala för utbildare inom naturvägledningsområdet. Temat för dagen var naturvägledning och certifiering. Med samrådet ville CNV bland annat möjliggöra en diskussion bland utbildare om nationell kvalitetssäkring av naturguider.

Läs dokumentation från samrådsmötet.


Ansökan till Jordbruksverket
Utifrån remissvaren och det övriga utredningsarbetet skickade CNV i februari 2011 en ansökan till Jordbruksverket för projektstöd ur Landsbygdsprogrammet. Projektstödet skulle enligt ansökan användas till en samrådsprocess med branschen om gemensam utformning av ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider samt till en efterföljande uppstart av systemet.

Jordbruksverket avslog ansökan i juni med motivering att "det saknas en bredare förankring och samarbete med branschen som är en förutsättning för ett långsiktigt resultat".


Seminarium för utbildare inom naturvägledning 2011-12-08
CNV höll i ett seminarium i Uppsala för utbildare inom naturvägledning. På det beslöts det att CNV tillsammans med utbildare ska ta fram ett förslag på en norm för utbildning av naturguider. Läs mer i dokumentationen från seminariet. Gruppen av utbildarna bestod av representanter från Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola, Naturskyddsföreningen, Sjöviks folkhögskola och Studiefrämjandet.

Förslag om norm för utbildning av naturguider var ute på remiss till 2013-02-10
CNV och utbildarna tog fram ett förslag på en nationell norm för utbildning av naturguider. Texten som beskrev normförslaget var på remiss. Läs förslaget här. Svaren och synpunkterna sammanställdes i april 2013 och finns här.

Workshop om norm för utbildning av naturguider 2013-12-03
CNV höll i en workshop där både bransch- och utbildningsaktörer deltog. En arbetsgrupp bildades som arbetade vidare med normen utifrån resultatet på workshopen. Den arbetsgruppen bestod av representanter för: CNV, Linköpings universitet, Ekoturismföreningen, LRF och Länsstyrelsen.

Workshop om norm för utbildning av naturguider 2015-01-29
CNV var värd för en workshop där en grupp utbildare formerade en huvudman. Workshopdeltagarna kom med rekommendationer till huvudmannen i frågor om lansering, marknadsföring med mera. Läs mer om workshopen här.

En lansering av normen skedde under våren 2015.

Kontaktperson på CNV för ovanstående arbete är Per Sonnvik.

Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider

Föreningen har som ändamål att agera huvudman för den nationella normen för utbildning av naturguider. Här är en beskrivning av de som arbetar i föreningen med normen.

Det är föreningen som hanterar prövning av utbildningsanordnares rätt att diplomera enligt utbildningsnormen.

De som kan bli medlem i föreningen är utbildningsanordnare, såsom universitet, folkhögskolor, yrkeshögskolor, gymnasier, studieförbund, utbildningsföretag och ideella utbildningsorganisationer, som kan uppvisa en kursplan eller motsvarande som uppfyller den nationella normens krav, och aktörer som bidrar till samordning av och överblick över arbetet.

Medlemskap i föreningen kostar 1 000 kr per år.

Ordförande i föreningen och kontaktperson är Jonas Forsmark: jonas.forsmark@gmail.com, 0706624521

Fyll formuläret för att ansöka om medlemskap samt betala medlemsavgiften (1 000 kr per år) till bankgironr 5185-3117 för att ansöka om medlemskap. Här nås formuläret.

Om föreningen inte godtar er ansökan om medlemskap kommer de inbetalda 1 000 kr att återbetalas till er.


Kontaktinformation
Sidansvarig: per.sonnvik@slu.se