SLU Ekoforsk - utlysning 2019

Senast ändrad: 03 april 2023

Utlysning av forskningsanslag sker vart tredje år. År 2019 öppnades utlysningen 15 mars och stängdes 6 maj. Beslut om vilka projekt som beviljas anslag fattades 11 december.

De projekt som beviljades anslag 2020-2022 finns här

Här finns beskrivningar av de projekt som hittills beviljats anslag

Ledamöter i beredningsgruppen för SLU Ekoforsk 2019:

  • Barbara Ekbom, NJ-fakulteten, ordförande
  • Niels Andrésen, Ekologiska lantbrukarna
  • Paul Becher, LTV-fakulteten
  • Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket
  • Anna Linnell, Hushållningssällskapet
  • Nils Lundeheim, VH-fakulteten
  • Maria Wivstad, EPOK

Utlysningstext och anvisningar hittar du här

Link to Call for Applications in English

Ansökningar om forskningsmedel till SLU Ekoforsk  - hantering av persondata

Beredningsgrupp och externa granskare tar del av dina personuppgifter där de framkommer i CV, publikationslistor och i övriga ansökningshandlingar. Efter arkivering av ansökningshandlingarna behandlas personuppgifter så som beskrivs här.

Fakta:

Utlysningen omfattar totalt cirka 21 miljoner kronor, d.v.s. 7 miljoner kronor per år under 3 år. 

Projekten kan vara ett-, två- eller treåriga och start beräknas kunna ske under våren 2020 under förutsättning att SLU tilldelas medel för ekologisk fältforskning i regleringsbrevet för 2020. Medel beviljas endast till projekt där en SLU-institution har huvudansvaret men samarbete med andra aktörer välkomnas. Den huvudsökande ska ha avlagt doktorsexamen.


Kontaktinformation