Växtnäring

Senast ändrad: 11 september 2019
Flytgodsel.jpg

Uppdraget inom växtnäring har Eva Salomon hand om, hon är anställd som forskare på forskningsinstitutet RISE.

Uppdraget innefattar kunskapsförmedling och forskningsinitiering inom områdena hållbart nyttjande av växtnäring med låg miljöpåverkan, framförallt gällande utsläpp av kväve till luft och kväve samt fosfor till vatten.

Inledningsvis har uppdraget fokuserat på utevistelse för husdjur och hur denna kan utformas för att utnyttja växtnäring och minska miljöpåverkan i kombination med hög djurvälfärd och en god arbetsmiljö. Därefter har Eva sammanställt kunskap och erfarenheter om rötresten från biogasanläggningar, vilken växtnäringspotential finns och hur kan man uppnå ett högt växtnäringsutnyttjande i gårdsbaserad biogasproduktion.

Syften och mål

  • Förmedla kunskap om hur ekologiska animalieproduktionssystem påverkar möjligheter och begränsningar för att uppnå en hållbar användning av växtnäring i ekologiska odlingssystem.
  • Bidra till ökade kunskaper kring hantering och användning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel  i det ekologiska jordbruket för att uppnå såväl en hög skörd som miljömålen.
  • Öka förståelsen för att teknik (hantering, lagring, spridning, processteknik, förädling) anpassat till ekologiska jordbrukssystem kan vara verktyg för att uppnå ett högt växtnäringsutnyttjande.

Kontaktinformation

Eva Salomon, Senior forskare RISE – Research Institutes of Sweden eva.salomon@ri.se, 010-516 69 61

Sidansvarig: janne.nordlund.othen@slu.se