SLU-nyhet

Varierande miljöpåverkan från svenska foderblandningar

Publicerad: 22 november 2010

En övergång till inhemskt producerade foderblandningar för mjölkkor kan ge positiva miljöeffekter. Med hjälp av livscykelanalys (LCA) har effekter på energianvändning, växthusgaser, övergödning, försurning och arealbehov för olika svenskodlade foder beräknats.

Ingen av de testade foderblandningarna var dock bättre ur samtliga miljöaspekter än det “normalfoder” innehållande importerad soja som foderblandningarna jämfördes med. Miljöpåverkan från själva produktionen av de olika fodren varierar mycket mer än de skillnader i utsläpp från djuren som olika foder ger upphov till. När det gäller energiåtgång betyder handelsgödselanvändning betydligt mer än transporter. Läs mer om denna forskning i Fakta Jordbruk nr 2, 2010.


Kontaktinformation
Sidansvarig: Janne.Nordlund.Othen@slu.se