Sammanfattning ekonomi i ekologisk produktion

Senast ändrad: 12 juni 2024

Det finns flera faktorer som påverkar lönsamheten för den ekologiska gården. Marknaden för ekologiska varor är en viktig faktor, där vi under många år sett en växande marknad i Sverige, vilken dock har stagnerat efter covid-19-pandemin. Andra viktiga faktorer är konsumenternas betalningsvilja för ekologiska mervärden, gröna mål för offentliga upphandlingar, avkastningsnivåer hos ekologiska gårdar, förändrade kostnader, samt ersättning för omställningen och driften av ekologisk produktion. Utöver dessa faktorer är lantbrukarens målsättning med verksamheten och kunskap om såväl ekologiskt lantbruk som ekonomi avgörande för den individuella gårdens lönsamhet.

Den ekologiska marknaden har vuxit kraftigt de senaste 15 åren även om en viss stagnation har skett mot slutet. Många konsumenter vill göra hållbara val när det kommer till inköp av livsmedel, vilket borde skapa förutsättningar för en lönsam marknad för ekologiska produkter. Studier har dock identifierat att det finns ett glapp mellan konsumenters intention att köpa hållbart och deras faktiska konsumtion.

Fokus på specifika kundsegment, exempelvis höginkomsttagare med intresse för miljö och hälsa, kan bidra till värdeskapande i den ekologiska värdekedjan för såväl export som nationell försäljning. Analys av kundernas betalningsvilja för olika produkter kan hjälpa producenten att besluta vilka produkter de ska satsa på. De aktörer som står närmast slutkonsument har ofta mest makt över prissättningen och försäljningsvolymerna. Det skapar en maktobalans som resulterar i att lantbrukaren har mindre inflytande över prissättning, vilket leder till att lantbrukaren får ut en mindre del av det prispremium som kunden betalar för mervärdet i den ekologiska varan.

Läs mer: Den ekologiska marknaden

Forskning visar att lantbrukare som ställer om från konventionell till ekologisk produktion ser en ökning i lönsamhet globalt sett medan det i Sverige varierar beroende på produktionsinriktning. Ersättningen för ekologisk produktion spelar en viktig roll för lönsamheten på gården och en ökning i ersättning har därför bidragit positivt till utvecklingen av lönsamheten i den ekologiska produktionen.

Det är mer än ekonomiska värden som påverkar lantbrukare i beslutet att driva ekologisk respektive konventionell produktion. Värden som ”livskvalitet”, ”lycka” och ”stolthet” har betydelse för både ekologiska och konventionella lantbrukare men lantbrukare som driver ekologisk produktion drivs dock även, och i större utsträckning, av värden så som ”holistiskt synsätt” och ”hälsa och säkerhet i samhället”.

Flera röster pekar på ett behov av att öka produktiviteten, på fälten och i stallarna. Balansen mellan höga sociala och miljömässiga värden å ena sidan och hög avkastning å andra sidan är dock komplex. Det finns en risk att en produktivitetsökning sker på bekostnad av andra viktiga värden i den ekologiska produktionen.

Läs mer: Det ekologiska lantbrukets förutsättningar


Kontaktinformation