Skogsbruk för många olika nyttor

Senast ändrad: 05 september 2022

Fler och fler gör anspråk på skogen. Med syfte att bättre förena skogens olika nyttor efterfrågar svensk politik ett mer variationsrikt skogsbruk. Future Forests har studerat värdekonflikter kring skogens olika nyttor och utvecklat dialogmodeller för intressentinflytande i konfliktfyllda frågor. Samtidigt har Future Forests granskat styrningsmodellen för skogsbruket, och utvecklat metoder för skötsel av olikåldriga och olikstora bestånd samt för bestånd med flera olika trädarter.

Publikationslista


Kontaktinformation