20
okt
KSLA, Stockholm

Skogens klimatnytta. Kolbalanser, risker och anpassningar. Utnyttjar vi möjligheterna på ett bra sätt?

Ökningen av växthusgaser har redan lett till ett varmare klimat och om inget görs räknar man med att trenden fortsätter under detta århundrade, och blir mer uttalad vid högre breddgrader. I Sverige kan vi förvänta oss förbättrade odlingsförhållanden, men också ökad risk för skador på skogen från stormar, skadedjur och patogener. Riksdagen antog 2009 en vision om Sverige utan utsläpp av växthusgaser år 2050. Mer intensivt skogsbruk som binder CO2 och ett samhälle som använder mer bioenergi och förnybara produkter kan vara ett sätt att uppnå denna vision. Det är viktigt att identifiera och förstå hur socioekonomiska och politiska faktorer påverkar agerar och samspelar med avseende på klimatförändringarna.

Under dagen kommer vi att presentera aktuell forskning och perspektiv på hur man kan balansera och styra åtgärder för att hantera olika utmaningar. Vi rundar av med att debattera hur skogen kan bidra med klimatnytta.

Några centrala frågeställningar:
• Hur kommer de svenska skogarna reagera på nya klimatscenarier när det gäller produktion skog och risk för skador?
• Vad är mest effektiva sättet att använda skogen för klimatförändringar: att använda skogen som lagring av koldioxid eller att hantera skogen för höga utbyten och utnyttja skogsprodukter för att ersätta produkter som producerar växthusgaser?
• Hur påverkar viktiga internationell och nationell skogspolitik och anpassningspolitik skogsskötseln, och vilka kompromisser behövs för att stödja långsiktiga anpassning till klimatförändringarna?
• Hur positionerar nyckelaktörer sig i förhållande till nya skogsrelaterade kolbegränsningsstrategier?

Välkomna att delta!

Jan Stenlid

forskningsledare för programkompontenten Klimatnytta och klimatanpassning, Future Forests

Program

10.00 Välkommen och introduktion till dagen.  Jan Stenlid SLU

10.15 Tillväxt och kolbalanser i skogen.  Johan Bergh. Linnéuniversitetet

10.35 Insektsskador i framtidens skogar. Christer Björkman och Maartje Klapwijk, SLU

10.55 Skadescenarion för svampangrepp på träd i framtidens klimat i Sverige. Johanna Boberg, SLU

11.15 Kaffe

11.30 Beslutsstöd för att välja framtidens träd. Mats Berlin, Skogforsk

11.50 Rådgivning under osäkerhet. Rolf Lidskog, Örebro Universitet

12.10 Hur styr samhället responsen på klimathotet? Elias Andersson Umeå universitet

12.30 Lunch

13.30 Paneldebatt-Diskussionsgrupper.  

  • Kunskapsluckor inom klimatforskningsområdet.
  • Olika perspektiv på anpassningar och motåtgärder.
  • Hur reagerar vi på katastrofer?

14.30 Sammanfattning

15.00 Avslutning


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se