SLU-nyhet

Allt mindre kväve läcker ut från skogen

Publicerad: 04 februari 2016

Kväveläckaget till vattendrag minskar i takt med att skogen växer snabbare och binder mer näring i beståndet. Allt mindre kväve tillförs också genom nedfall från luften. <BR> – Vi ser nu tydliga tecken på att mindre kväve läcker ut från skogsmarken. Det minskade läckaget är positivt för Östersjön men kan bli ett problem för redan näringsfattiga sjöar i norra Sverige. Ett tidigare övergödningsproblem kan vara på väg mot sin motsats, konstaterar forskaren Ryan Sponseller, Umeå universitet, och som forskar inom Future Forests.

Ryan Sponseller, Umeå universitetHan och hans kollegor från forskningsprogrammet Future Forests kommer att visa nya resultat om hur mark och vatten påverkas av skogsbruk vid seminariet ”Mark och vatten i framtidens skog” på KSLA den 18 februari.

Det är långsiktiga mätserier av vattenkvaliteten som nu genererar resultat. De visar tydligt att halterna av oorganiskt kväve i vattnen minskar kraftigt hela landet.

– I Vindelälven har nitrathalterna gått ned med 50 % sedan 1980-talet. Ännu kraftigare förändringar har mätts upp i södra Sverige, säger Ryan Sponseller.

Det finns flera potentiella förklaringar till det förändrade kvävetillståndet. Minskat atmosfäriskt nedfall är förstås en viktig faktor, men också förbättrade metoder för markanvändning och – inte minst – att skogen växer snabbare.

– Skogstillväxten i norra Sverige har ökat med 40 % på ett sekel. Med mer virkesrika och snabbväxande skogar binds också mera kväve in i skogen och marken, säger Ryan Sponseller.

Liten effekt av kalhyggen

Det finns också en farhåga att kalhuggning bidrar till ökat näringsläckage. Forskarna är överens om att marken släpper ut mer kväve efter avverkningen, och att det syns som en topp i mätningarna under 5-10 år. Däremot har de konstaterat att kvävet späds ut eller försvinner i gasform på sin väg genom vattendragen.

– Vi kan mäta förhöjda halter i bäckarna närmast hygget, men inte i lägre liggande och större vattendrag. Vi beräknar att kalhyggen bidrar med bara ungefär 3 % av det totala kväve som släpps ut från skogsmarken. Det kompenseras mer än väl av den högre tillväxten i de brukade skogarna, som totalt alltså ger ett minskat kväveläckage.

På seminariet kommer flera forskare från Future Forests att presentera resultat om sambandet mellan skogsbruk och kvicksilver, om hur vi ska hantera osäkerhet och risker kopplade till skogsbrukets påverkan på skogens mark och vatten och om hur nya markfuktighetskartor kan ge oss helt nya möjligheter att sköta skogen för att skydda skogens vatten.

Text: Mats Hannerz

Anmäl dig till Future Forests Week. Mark och vatten i framtidens skog - Nya möjligheter med styrning, skötsel och praktiska verktyg.

Länk till anmälan.

Länk till program.

Fakta:

Future Forests Rapport – Mark och vatten

Sponseller, R.A., Gundale, M.J., Futter, M., Ring, E., Nordin , A., Näsholm, T., Laudon, H. 2016. Nitrogen dynamics in managed boreal forests: Recent advances and future research directions. Ambio 45(Suppl. 2):175-187. DOI: 10.1007/s13280-015-0755-4.

Mer forskning från Future Forests Skogens mark och vatten

Där mycket vatten flödar – där hittas fler växtarter

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/nyheter-fran-future-forests/2015/3/dar-mycket-vatten-flodar-dar-hittas-fler-vaxtarter/

Hydrologiskt anpassat vattenskydd bör ersätta standardiserade kantzoner

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/nyheter-fran-future-forests/2014/11/hydrologiskt-anpassat-vattenskydd-bor-ersatta-standardiserade-kantzoner/

Vattenfotavtryck: olämpligt verktyg för skog och vatten

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/nyheter-fran-future-forests/2013/2/vattenfotavtryck-olampligt-verktyg-for-skog-och-vatten/

Nya verktyg ska identifiera försurningskänsliga vattendrag

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/nyheter-fran-future-forests/2012/12/nya-verktyg-ska-identifiera-forsurningskansliga-vattendrag/


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se