Analys av Future Forests tvärvetenskapliga skogsforskning samt utveckling av det teoretiska ramverket

Senast ändrad: 20 augusti 2019

Syftet med detta projekt är att följa upp de tidigare utvärderingarna med delvis samma metod för datainsamling.

I projektet ingår två delar: 1) analys av genomförd tvärvetenskaplig forskning, samt 2) vidareutvecklinga av det teoretiska ramverket med utgångspunkt i den bok Future Forests publicerade 2017.

Det är väl känt att tvärvetenskaplig forskning är svårare att utveckla och tar längre tid än inomvetenskaplig forskning. I forskningsprogrammet Future Forests verksamt 2009 – 2017 gjordes under programmets andra år, 2010, en självstudie av den tvärvetenskapliga progressionen vilken publicerades 2014. En viktig slutsats var att tvärvetenskapliga ansatser och projekt vid tidpunkten för studiens genomförande inte var speciellt väl utvecklade, men att det fanns förutsättningar för sådan utveckling. Samma resultat framkom när programmet utvärderades under 2012.

Syftet med detta projekt är att följa upp de tidigare utvärderingarna med delvis samma metod för datainsamling. Data som ligger till grund för analysen består av enkäter till de medverkande forskarna (redan genomförd), djupintervjuer med forskare utvalda på basis av resultaten från enkäterna, av en enkät riktad till aktörer aktiva i Future Forests tidigare referensgrupper (redan genomförd) samt av en bibliometrisk analys på den vetenskapliga publiceringen (redan genomförd). Data kommer att analyseras med målet att göra en bedömning av hur kvalitet och kvantitet av tvärvetenskap inom Future Forests har utvecklats över tid och av vilka faktorer som varit avgörande för den observerade utvecklingen. Resultaten blir därmed direkt applicerbara på den fortsatta verksamheten inom framtidsplattformen Future Forests men även inom övriga av SLU:s framtidsplattformar.

Verksamheten i projektet startades under forskningsprogrammets Future Forests sista år och då publicerade tvärvetenskapliga artiklar utgör underlaget för analysen har den medvetet fördröjts till dess att flertalet artiklar hunnit publiceras.

Med utgångspunkt i konceptet reflexivt skogsbruk och i beaktande av genomförda samverkansprocesser avser vi att vidareutveckla begreppet hållbart skogsbruk med syfte att möta upp de utmaningar klimatomställningen innebär.


Kontaktinformation

Annika Nordin, programchef Future Forests, professor
annika.nordin@slu.se, 090-786 82 29, 076-764 59 18