Hyggesfritt skogsbruk i det mångbrukade skogslandskapet

Senast ändrad: 19 april 2022

Skogslandskapet bidrar till samhället med en rad olika ekosystemtjänster. Genom skogsskötsel kan vi modifiera skogen att leverera efterfrågade ekosystemtjänster, utveckla livsförutsättningarna för den biologiska mångfalden och dessutom öka skogens tålighet mot klimatförändringen och dess konsekvenser. Under 2019 kommer vi att arbeta med två projekt.

1) Vi kommer att slutföra de fördjupade Heureka-analyserna av hyggesfri skötsel. Under 2018 har fältdata samlats in från ett urval av bestånd i olika delar av Sverige för att skapa en bredd av realistiska utgångslägen för simuleringar av dels omställning från enskiktad till flerskiktad skog och dels föryngring av tall med överhållen skärm.

2) Under 2018 har ett förberedande projekt genomförts som studerat möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan Slovenien och Sverige. Slovenien tillhör de länder i Europa där skogen dominerar landskapet. Sedan slutet av 1940-talet tillämpar man dock enbart hyggesfritt skogsbruk. Vi avser att genomföra ett projekt i samverkan med skogliga i aktörer i Sverige och Slovenien. Från Sveriges sida deltar Skogsstyrelsen, SLU, Skogforsk och Sveaskog, från Sloveniens sida deltar Slovenia Forest Service, Slovenian Forest Research Institute och University of Ljubljana. Ett kunskapsutbyte kommer att ske mellan länderna med exkursioner och arbetsgrupper. Syftet är att lära av varandra, förstå och reflektera över varandras respektive utveckling av skogsbruket samt att skriva en syntesrapport som sammanfattar erfarenheterna. I samband med besöken i respektive land ämnar vi genomföra tvärvetenskapliga workshops med forskare från båda länderna för att analysera hur skogsbruket utvecklats mot så olika metoder i de två länderna. Vår hypotes är att skogsbruket utveckling i båda länderna bygger på en forskningsbaserad kunskap men att skillnaderna till stor del kan förklaras av olikheter i samhällsutveckling som bl.a. politisk styrning, ägarförhållanden, samhällsmål, virkesmarknad, industristruktur och kostnader för arbetskraft. Vårt mål är att publicera en vetenskaplig artikel som beskriver detta. 

Dessutom kommer under 2019 att inledas en diskussion kring appliceringen av hyggesfria skogsskötselmetoder i fjällbarrskogen. Diskussionen kommer att inkludera Skogsstyrelsen.