Samverkan som styrmedel

Senast ändrad: 19 april 2022

Syftet med projektet är att förbättra kunskapen om hur framgångsrika samverkansprocesser kan utformas.

Future Forests bedrivit följeforskning på Skogsstyrelsens samverkansprocess om nyckelbiotoper. Arbetet har lett fram till två manus som nu är under färdigställande (Bjärstig et al. (kommande) och Hallberg Sramek et al. (kommande)). Samverkansprocessen har dragit ut längre på tiden än först planerat och förändringar i anslag till naturvård kan ev. påverka förutsättningarna för processen. Oavsett kommer involverade forskare att fortsätta följeforskningen tills processen är avslutad under 2019.

Utöver denna samverkansprocess kommer under 2019 flera regionala skogsprogram att genomföras runt om i landet. Detta har aktualiserat forskning som tidigare genomförts inom ramen för Future Forests (se tex. Johansson 2018, Johansson et al. 2018). Detta har lett fram till en efterfrågan på kunskap från Future Forests tidigare forskning, särskilt den nämnda forskningen om samverkansprocesser, men även annan forskning som man önskar sammanställd. Future Forests har i samråd med deltagande aktörer inlett inspelning av web-föreläsningar inom efterfrågade kunskapsområden samt tagit sig an uppgiften att sammanställa skogliga data. Därutöver kommer följeforskning att genomföras på ett urval av de regionala skogsprogramsprocesserna.

Bakgrunden för forskningsintresset för samverkansprocesser som styrmedel är att i samband med revideringen av svensk skogspolitik i början av 1990-talet betonades behovet av en god samverkan mellan skogsvårdsmyndigheten och privata aktörer på skogsområdet: ”Den [nya skogspolitiken] förstärker kravet på en förtroendefull och nära kontakt mellan staten och alla som verkar i skogsbruket” (1992/93:JoU15). Behovet av samverkan framhölls även i samband med att det s.k. sektorsansvaret lades fast 1988. Samverkansprocesser har successivt utvecklats och det finns flera exempel på framgångsrika processer som berör policyutveckling inom skogssektorn. Dock har det ibland visat sig svårt att genomföra processerna och än mindre att nå resultat. Här kan vi anta att det rör såväl förutsättningar direkt kopplade till processens utförande (ex. tid, resurser, ramar för processen processledning mm.) som förutsättningar som rör deltagandet i processen (ex. representation, värdekonflikter, vilja till samverkan och kompromisser).

Under 2019 kommer Future Forests:

  • 1. Fortsätta följeforska på samverkansprocessen som Skogsstyrelsen bedriver om nyckelbiotopsinventeringen i norra Sverige;
  • 2. Inleda forskning om samverkansprocesser inom de regionala skogsprogrammen.

Forskningen sker i nära samverkan med Skogsstyrelsen.

Fakta:

Kontaktinformation

Camilla Sandström, biträdande programledare, professor, Umeå universitet

camilla.sandstrom@slu.se, 090-786 64 50