Skogens mångbruk – forskning i ett levande laboratorium

Senast ändrad: 19 april 2022

Syftet med projektet är att undersöka potentialen för ytterligare mångbruk av svensk skog.

Utgångspunkten är skogslandskapets natur- och kulturvärden är viktiga för att upprätthålla en rad ekosystemtjänster. Sett över tid har nyttjandet av den svenska skogen karaktäriserats av mångbruk i skiftande former. Utöver produktion av skoglig råvara handlar mångbruk även om att skapa förutsättningar för att bevara biologisk mångfald, kulturmiljövärden, estetiska värden, men även för att bedriva renskötsel, jakt, bär- och svampplockning samt fäbodbruk och friluftsliv m.m. Skogens ekonomiska, biologiska, sociala och kulturella värden utgör således basen för att utveckla mångbruk av skog.

Regeringen har under perioden 2015-2018 gjort stora satsningar på skydd och skötsel av värdefull natur och sänkte bland annat momsen för naturguidningar för att främja naturturism. I den senast antagna budgeten (dec 2018) höjs momsen igen, vilket i sin tur har skapat protester från Svenskt näringsliv.Den förra regeringen har även uppdragit åt Skogsstyrelsen att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor och myndigheten har även sett över styrmedel för sociala värden. Sammantaget bidrar detta till att naturen och kulturarvet uppmärksammas mer och kan ge inspiration till ökad verksamhet med bas i skogens alla nyttor för bl.a. besöksnäringen och friluftslivorganisationer.

Det här projektet har som mål att utforska om det finns en outnyttjad potential i de svenska skogarna, både som bas för råvaror och besöksnäring och som rekreations- och vistelsemiljöer. Särskilt avser projektet att undersöka drivkrafter och investeringsvilja för mångbruk bland markägare och andra eventuella aktörer. I detta ingår att bedöma potentialen för att genom utökat mångbruk öka sysselsättningen, stärka hållbar tillväxt och landsbygdsutveckling med beaktande av skogens sociala värden. Projektet kommer även att studera om ökad kunskap om skogens mångbrukspotential kan bidra till ökat intresse från skogens aktörer för mångbruk.