Ta ner himlen på jorden: Hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang

Senast ändrad: 19 april 2022
Ta ner himlen till jorden​

Syftet med detta projekt är att undersöka hur man kan: 1) göra klimatfrågan relevant för människor i städer och på landsbygden, 2) möjliggöra utarbetandet av utvecklingsvägar, och 3) utveckla lokalt skräddarsydda åtgärder för att möta klimathotet.

För uppnå syftet utgår projektet från skogen som en så kallad fokal sak och praktik som kan bidra till att länka samman klimatet som ett abstrakt fenomen med lokalsamhället, och den övergripande klimatfrågan med lokala ambitioner. Därigenom blir klimatutmaningen sammankopplad med landskap och med lokala sammanhang och praktiker, vilket i sin tur kan åstadkomma utvecklingsvägar och åtgärder. En samverkansprocess, bestående av fyra workshops, exkursioner och dialoger med myndighetspersoner och beslutsfattare, utgör projektets kärna.

Processen inkluderar sakägare som företräder såväl stad och landsbygd som de norra och södra delarna av Sverige. Med hjälp av visualiserade scenarier (med både historiska och framtida utblickar) och utifrån sakägarnas skilda perspektiv, utvecklas gemensamma utvecklingsvägar och konsekvenserna av möjliga klimatåtgärder som svarar mot dessa granskas. Slutligen kommer forskargruppen att bearbeta hur denna nya kunskap och metoder för att visualisera möjliga framtider kan överföras till andra liknande situationer, framförallt kommuner. Projektet bidrar således till att stärka människors möjligheter att staka ut alternativa utvecklingsvägar för anpassning till och mildring av klimatförändringar i lokalsamhället.

Projektet beslutades av Formas under hösten 2017 och finansieras helt och hållet av Formas. Det kommer att starta 2018 och avslutas i december 2020. Deltagande forskare är Anna Sténs, forskare i historia och projektledare, Erland Mårald, professor i idé- och vetenskapshistoria, Camilla Sandström, professor i statskunskap, Annika Nordin. Tre post-doctorer kommer att rekryteras till projektet under 2018.