Vägar till en biobaserad samhällsekonomi: Politik och styrning för hållbart nyttjande av skog (GOVFORBIO)

Senast ändrad: 19 april 2022
En hand håller i en kotte mot en skog. Foto.

Projektet kommer ge angelägna bidrag till forskning, beslutsfattare och samhällsdebatt om utmaningar och förutsättningar för en svensk biobaserad och klimatneutral ekonomi. Dessutom kommer olika former för interaktion med nyckelintressenter direkt bidra till en bred kunskapsspridning.

De senaste åren har det svenska skogsbrukets roll i omställningen till en klimatneutral bioekonomi återkommande diskuterats i den näringspolitiska debatten. Skogsbruket förväntas bidra med ökade uttag av biomassa, kolinlagring samt nya affärsmöjligheter på landsbygden.

Detta innebär att samhället ställer allt högre förväntningar på skogen att leverera en rad olika konkurrerande ekosystemtjänster. Samtidigt kan en intensiv produktion av biomassa komma i konflikt med annan markanvändning, miljöintressen och friluftsliv. Det kommer därmed vara svårt att nå en hållbar bioekonomi om beslutsfattare inte hanterar målkonflikter och utvecklar effektiva kombinationer av styrmedel som även rör skogens nyttjande.

Att kartlägga och analysera utformningen av den svenska skogspolitiken

Syftet med det här projektet är att kartlägga och analysera hur utformningen av den svenska skogspolitiken behöver utvecklas för att möta en bioekonomiomställning. Det görs genom att undersöka samspelet mellan politiska målsättningar, reglerande och informativa styrmedel samt förvaltningens förmåga att omsätta mål till praktisk handling.

En central utgångspunkt är att komplexa frågor som en bioekonomiomställning förutsätter att olika ekonomiska, informativa och bindande styrmedel kompletterar varandra. Styrmedel bör tolkas i bred bemärkelse som skatter, subventioner, lagstiftning och samverkansmodeller, där de senare inkluderar ett brett deltagande av producenter, användare och intressenter. Samverkan är speciellt viktigt i Sverige där informativa styrmedel dominerar skogspolitiken och där skogsägare förväntas ta ett stort egenansvar för naturvård.

Interaktion med nyckelintressenter

Analyserna baseras på intervjuer, fokusgrupper, scenarioanalyser, deltagandeobservationer samt analyser av policydokument. Projektet kommer ge angelägna bidrag till forskning, beslutsfattare och samhällsdebatt om utmaningar och förutsättningar för en svensk biobaserad och klimatneutral ekonomi. Dessutom kommer olika former för interaktion med nyckelintressenter direkt bidra till en bred kunskapsspridning.

Fakta:

Projektperiod 2021-2025
Projektledare Johanna Johansson, Södertörns högskola
Övriga deltagare i projektet Camilla Sandström, Umeå universitet
Typ av projekt: Associerat projekt
Finansiering Formas (2020-01039)