Artiklar från Future Forests Rapport

Senast ändrad: 12 november 2019

Artiklar är ett urval av de forskningsartiklar som publicerats i serien Future Forests Rapport.

De fullständiga rapporterna i pdf-format kan laddas ned här.

Future Forests Rapport 2013:1 - Skogens skötsel

Ingen riktig skötselforskning utan långliggande fältförsök

Gran och björk på lika villkor

Varför röja?

Skogen klarar sig utan gallring, men...

Contortans produktion jämfört med tallens

Produktion av björk jämfört med gran

Planera avverkningen efter rotrötan

Fungerar Flakaliden i praktiken?

Svenskt skogsbruk möter klimatförändringar

Är Douglas ett framtidsträd?

Lärken - den nya snabbväxaren

Future Forests Rapport 2013:2 - Biodiversitet

Finns det plats för mångfald i den brukade skogen?

Går det att återskapa naturskogens element?

Begränsad effekt på mångfalden av grotuttag

Är tredelat bättre än tvådelat i skogen?

Flytta veden till insekterna

Eklevande skalbaggar behöver ljus

Det våras för skogens fåglar

Pollinerande insekter trivs i älgbetade ungskogar

Hänsyn på hygget - i Sverige och i världen

Future Forests Rapport 2013:3 - Mark och vatten

Fältforskning - en nödvändig del för vår förståelse

Skilj på surhet och försurningskänslighet

Kväve - en resurs och ett problem

Skogsbränsleuttag påverkar skog och mark

Vattenfotavtrycket - ett trubbigt instrument i skogen

Värna de viktiga baskatjonerna

Många olösta frågor om vattendirektivet

Stor osäkerhet om vittringens hastighet

Den viktiga bäcknära zonen

Skogsbrukets effekter på kvicksilverutlakningen

Future Forests Rapport 2013:4 - Värderingar och attityder

Olika rekreationsbehov behöver olika skogar

Tillgången till tätortsnära skogar ökar

Stöd för mångsidig användning av skogen

Tyskar prioriterar skogens ekologiska värden

Skogens skötsel styrs av värderingar

Ökad produktion med intensivskogsbruk - men vad tycker folk?

Future Forests Rapport 2013:5 - Svampar och insekter

Ekologiska risker med nya trädslag

Invasiva arter i en föränderlig värld

Ekologisk teori och modellering som verktyg för skogsskyddet mot insekter

Vindfällen och konkurrens styr antalet granbarkborrar

Angreppen av mätare kan förutsägas

Enkla åtgärder kan rädda hästkastanjen

Varmare klimat kan stoppa tallstekeln

Historiska data kan lära oss hur insekter reagerar på ett förändrat klimat

Modellering av risker för nya arter i ett förändrat klimat

Nya insikter om rotröta

Bättre koll på luftens svampar med sporfällor

Tallbarrens svampkarta ritas om

Askskottsjukan visar riskerna med global handel

Future Forests Rapport 2013:6 - Skogspolitik och styrning

Skogsbrukets klimatanpassning varierar inom EU

Komplicerat skydda naturvärden när klimatet ändras

Från motstånd till intresse - ändrad inställning till EU

Sverige och Kanada hanterar störningar olika

Vattendirektivet i skogen - en historia om samverkan

Future Forests Rapport 2014:1 - Samverkan och konflikt

Olika konflikter kräver olika lösningar

Olika världar men samma konflikter

Lokala konflikter blir uppblåsta i medierna

Skogens sociala värden - fyra konflikter

Deltagande planering - att få fler aktiva i besluten

Våga väga skogens värden - exemplet Linköping

Vem ska ha makten över älgen?

Skogsbruk och renskötsel - en omöjlig kombination?

Future Forests Rapport 2014:3 - Idéer och värderingar

Från tilltro till kritik och osäkerhet - den svenska skogens framtidsperspektiv

Dialog nödvändig för att hantera komplexa konflikter - exemplet nya trädslag

Olika syn på nya trädslag i de nordiska länderna

Allemansrätten och bären - vem ska äga "skogens röda guld"?

Skogsdödens "uppgång och fall" - vad har vi lärt oss?

Oenigheten består om skogsgödsling

Skogens skönhetsvärden växer i vikt

Mångbruk i skogen är ingen ny idé

Future Forests Rapport 2014:4 - Skogens nyttigheter

Jakt och vilt - ett ökande värde i skogen

Friluftsliv - en nödvändighet eller lyx?

Tre av tio skogsägare vill satsa på annat än virke

Olika syn på viltskador hos skogsägare och jägare

Närnaturen är viktig för storstaden

Future Forests Rapport 2015:1 - Skogliga trender i världen

Globala trender påverkar den svenska skogen

Välfärdsstaten nyckel till Sveriges energiomställning

Olika synsätt ger olika framtidslösningar

Tid och resurser krävs för tvärvetenskapliga resultat

Framtiden som möjlighet eller risk - eller både och?


Kontaktinformation
Sidansvarig: annika.mossing@slu.se