Rapporter och informationsmaterial

Senast ändrad: 14 augusti 2019
publications.jpg

Här hittar du publikationer och informationsmaterial från SLU Future Food.

I vår rapportserie SLU Future Food finns kunskap på djupet i olika ämnen. Vi har en serie policy briefer och även andra publikationer. Här finns även rapporter som den tidigare plattformen Framtidens lantbruk publicerade 2010-2017.

Rapporter i serien Future Food reports

Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 – hur gick det? 

Publ. 2019. Del 8 i serien Future Food Reports. Under 2018 diskuterades äldre spannmålssorter, s.k. kultursorter, och deras större förmåga att tolerera extremväder. Det har även kommit uttalanden från ekologiska lantbrukare som odlat både kultursorter och moderna konventionella sorter sida vid sida som intygar att de gamla spannmålen fungerat bättre. I denna pilotstudie undersöks om avkastningen 2018 skiljer sig mellan kultursorter och moderna sorter i ekologisk odling.

Strategier i ekologisk produktion i Sverige för att öka resiliens mot extrem torka

Publ. 2019. Del 7 i serien Future Food Reports. Sommaren 2018 var extremt varm och torr över hela Sverige. Betena torkade bort och djuren fick beta i skogen eller på igenvuxna marker som inte använts på länge. Det är därför viktigt att kartlägga vilken kunskap och vilka åtgärder jordbrukaren använder i växtodlingen och i mjölk- och nötköttsproduktionen för att hantera torka. Vi tar utgångspunkt i ekologisk produktion i Sverige.

Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Publ. 2019. Del 6 i serien Future Food Reports. Torkan i Sverige 2018 medförde avsevärt mindre skördar av vallfoder än normalt. För att klara försörjningen av djuren sökte djurägare alternativ, t.ex. halm som annars skulle gått till strömedel eller plöjts ner, men även halmskörden drabbades av torkan. På sina håll förekom till och med skörd av vass till foder. Här sammanställs gammal och ny kunskap inför kommande odlingssäsonger med liknande utmaningar som 2018 års torka.

Insects as food – an option for sustainable food production?

Publ. 2019. Del 5 i serien Future Food Reports. Det finns flera skäl att lära sig mer om insektbruk och bearbetning av insekter för mat. För en stor del av världens befolkning är insekter traditionellt en viktig källa till näringsämnen och uppskattas som mat. Nu är insekter ett hett ämne för resurseffektiv livsmedelsproduktion också i vår del av världen.

Stress och trötthet som orsak till olycksfall inom jordbruket – en kunskapssammanställning

Publ. 2018. Del 4 i serien Future Food Reports. Rapporten innehåller en kunskapssammanställning om riskfaktorerna stress och trötthet och deras betydelse för olycksfall i jordbruket som underlag till förebyggande insatser och baseras dels på en omfattande litteraturgenomgång och dels på analys av tidigare genomförda intervjuer med olycksdrabbade lantbrukare.

The role of dairy and plant based dairy alternatives in sustainable diets

Publ. 2018. Del 3 i serien Future Food Reports. Hållbara dieter som är näringsriktiga, miljövänliga, ekonomiskt bärkraftiga och socialt och kulturellt acceptabelt blir allt mer efterfrågade. Fokus har länge varit om köttets roll och mindre på mejeriprodukter. Nu finns en uppsjö av växtbaserade mjölkalternativ av soja, baljväxter, frön, nötter eller spannmål. De här produkterna har potentiellt lägre negativa effekter än mejeriprodukter men olika näringsprofiler, något som väcker oro. I den här rapporten undersöks olika aspekter av växtbaserade mjölkalternativ.

Mervärden som konkurrensmedel – affärsmodeller och kompetenser för framgångsrika mervärdesstrategier

Publ. 2018. Del 2 i serien Future Food Reports. Här undersöks hur svenska jordbruksföretag kan arbeta med mervärden och hur det kan påverka deras lönsamhet och konkurrenskraft i positiv riktning. Rapporten beskriver vilka kompetenser som behövs för att lyckas med mervärdesstrategier och identifierar vilka kompetenshöjande åtgärder som skulle kunna göra att fler svenska företag kan öka sin lönsamhet med hjälp av mervärden.

Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv

Publ. 2018. Del 1 i serien Future Food Reports. Dagens importberoende, transportberoende och specialiserade jordbruk är sårbart för samhällsstörningar. Här ges en översikt av sårbarheterna samt vilka lösningar som kan göra jordbruket mer motståndskraftigt.

Policy briefer från SLU Future Food

Fiskvälfärd och hållbar matproduktion

Publ. 2019. Vattenbruk ses av många som en lösning på framtidens utmaningar inom matproduktionen. Men för ett hållbart vattenbruk krävs också nya regelverk som skyddar fiskars välfärd.

Insekter som mat – ofarligt att äta?

Publ. 2019. Livsmedel som är nya och ovana för merparten av svenska konsumenter kan vara hållbara komplement till mer traditionella livsmedel. Insekter är ett nytt livsmedel för många svenska konsumenter och det kan finnas kulturella och sociala hinder med att äta insekter. Dessutom kan det finnas brist på kunskaper om hur insekter bör tillagas bland flertalet konsumenter i Sverige.

Matsvinn - Hur kan Sverige minska det?

Publ. 2019. En policy brief från SLU Future Food. I juni 2018 gav Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket ut sin handlingsplan för minskat matsvinn, bestående av 42 åtgärdspunkter. Denna policy brief redovisar reflektioner kring dessa punkter, liksom rekommendationer för ytterligare åtgärder, utifrån forskning om matsvinn gjord vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Livsmedelsberedskap för en ny tid

Publ. 2018. Sveriges riksdag har beslutat att ett nytt civilt försvar ska byggas upp. Det civila försvaret syftar till att säkerställa viktiga samhällsfunktioner – som livsmedelsförsörjningen – under höjd beredskap. Här ges råd för beslutsfattare, planerare och beredskapshandläggare utifrån aktuell forskning från SLU om livsmedelsförsörjningens sårbarhet för störningar.

Övriga publikationer från SLU Future Food

Emma Frans checklista: Fake eller fakta?

Under Almedalsveckan 2018 zoomade vi in diskussionen om fake news, matmyter och ifrågasättande av etablerad kunskap på matområdet. Vem kan man lita på? Hur kan vi fatta kloka beslut, när vi inte har tid eller kunskap nog att ta reda på vad som är fakta eller fake? Checklistan kan hjälpa dig att skilja vetenskap från trams och ger råd om hur du når ut med det du vet och kan få någon att ändra uppfattning. SLU Future Food har tagit fram den i samarbete med forskaren och vetenskapsskribenten Emma Frans.

A triple bottom line to ensure corporate responsibility

Publ. 2018. En rapport om affärsperspektiv för en hållbar utveckling. Att hålla affärer aktörer ansvariga för sina intentioner och handlingar, sätta mål och vidta åtgärder utöver att följa lagen är en viktig del i en hållbar livsmedelsproduktion.

Framtidens grönsaksdisk

Publ. 2017. Rapporten visar en prognos för hur man i branschen tror att försäljningen av våra vanligaste grönsaker kommer att förändras framöver. Den tar också upp nya typer av grönsaker, som kanske har en större tillväxtpotential.

Tidigare publikationer från Framtidens lantbruk 2010-2017

The sustainable farm – does it exist?

Publ. 2017. På engelska. Rapporten diskuterar vad hållbarhet och hållbart jordbruk är och olika strategier för att mäta, uppmärksamma och hantera hållbarhet inom jordbruket.

Den hållbara gården – finns den?

Publ. 2017 genom Framtidens lantbruk. Rapporten diskuterar vad hållbarhet och hållbart jordbruk är och olika strategier för att mäta, uppmärksamma och hantera hållbarhet inom jordbruket.

Det svenska lantbrukets omvandling 1990–2014. Exemplet Uppsala län

Publ. 2017 genom Framtidens lantbruk. Rapporten redögör för en kartläggning av förändringar av det svenska lantbrukets förutsättningar sedan 1990 och hur lantbrukare uppfattar och förhåller sig dessa förändringar. Uppsala län har använts som exempel för att fånga upp de effekter och skillnader som landskapet ger upphov till när jordbruket omvandlas över tid i ett helt län.

Etiska hänsyn vid offentlig upphandling av mat

Publ. 2017 genom Framtidens lantbruk.  Rapporten redogör för en studie där man undersökt hur ett etiskt verktyg – den etiska matrisen – kan hjälpa beslutsfattare att fatta informerade beslut om etiska frågor i samband med offentlig upphandling av mat.

Agriculture in 2030. Stories of the future

Publ. 2017 genom Framtidens lantbruk.  Framtidsberättelser  för lantbruket år 2030 översatta till engelska.

Vad är ett hållbart jordbruk? Analys av tre ramverk för hållbarhetsbedömning

Publ. 2017 genom Framtidens lantbruk.  Tre ramverk för hållbarhetsbedömning analyseras med avseende på hur hållbarhet definieras, vem som påverkar ramverkens innehåll och implementering och på vad ramverken utelämnar.

Framtidsberättelser från lantbruket år 2030

Publ. 2016 genom Framtidens lantbruk. Hur står det till med det svenska lantbruket 2030? Vilka möjligheter, problem och utmaningar skulle kunna finnas då? Boken är ett resultat av en framtidsstudie som genomförts i samarbete mellan forskningsplattformen Framtidens lantbruk, SLU och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) under 2015 och 2016.

Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning?

Publ. 2016 genom Framtidens lantbruk.  Rapporten sammanfattar forskningsresultat från projektet Kan vi producera mat i händelse av kris? Sårbarhet och resiliens på gårdsnivå i svenskt lantbruk som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och forskningsplattformen Framtidens lantbruk, SLU.

Hållbart jordbruk i Norrbotten

Publ. 2016 genom Framtidens lantbruk. Rapport från ett scenarioarbete i Norrbotten.

Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter – ger det en hållbar kost?

Publ. 2015 genom Framtidens lantbruk. Rapporten redovisar resultaten från Framtidens lantbruks projekt Hållbar svensk proteinkonsumtion.

Framtida risker och hot mot svensk spannmåls- respektive mjölkproduktion En analys av forskningsbehov för att bedöma risker

Publ. 2015 genom Framtidens lantbruk.  Rapporten redovisar resultaten från Framtidens lantbruks projekt Risker och hot mot det svenska lantbrukets livsmedelsproduktion.

Insects as food - something for the future?

Publ. 2015 genom Framtidens lantbruk. Rapporten är en kunskapssammanställning som utförts av Anna Jansson och Åsa Berggren, SLU, på uppdrag av Framtidens lantbruk. Rapporten lämpar sig för användning i undervisning. Finns endast på engelska.

Insekter som livsmedel i Sverige

Publ. 2015 genom Framtidens lantbruk. Infoblad om insekter som livsmedel. Texten är en populärvetenskaplig sammanfattning av en kunskapssammanställning som utförts av Anna Jansson och Åsa Berggren, SLU, på uppdrag av Framtidens lantbruk.

Mat-klimat-listan Version 1.1

Publ. 2014 genom institutionen för energi och teknik, SLU. Den mat vi äter, och den vi slänger, står för omkring 25% av medelsvenskens klimatpåverkan1. Konsumtionsmönstren, vad vi äter, måste förändras. I denna rapport av Elin Röös har siffror för ett antal livsmedelskategorier sammanställs och tillgängliggjorts för alla som på olika sätt genomför växthusgasberäkningar för olika typer av kosthållning.

Hållbara produktionssystem i ett förändrat klimat

Publ. 2014 genom Framtidens lantbruk. Infoblad med resultat från ett projekt med samma namn som genomförts av Framtidens lantbruk 2013-2014. Projektet finansierades av SLF och Framtidens lantbruk.

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi

Publ. 2014 genom Framtidens lantbruk. I regeringsförklaringen 2014 står det att Sverige ska ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Framtidens lantbruk har skrivit ett inspel till strategiarbetet.

A contribution to the discussion on critical research issues for future sub-Saharan African agriculture

Publ. 2012 genom Framtidens lantbruk.  En rapport som använder scenarier för att identifiera framtida utmaningar och forskningsbehov för livsmedelsproduktion i Afrika söder om Sahara (endast på engelska).

Rådslaget Framtidens nötköttsproduktion

Publ. 2012 genom Framtidens lantbruk. Rådslaget Framtidens nötköttsproduktion arrangerades den 8 februari 2012 i samverkan mellan Tillväxt nötkött och Framtidens lantbruk.

Fem framtidsscenarier för 2050 – förutsättningar för lantbruk och markanvändning

Publ. 2011 genom Framtidens lantbruk. Rapporten redovisar fem scenarier som använts som utgångspunkt för att identifiera framtida utmaningar för livsmedelsproduktion och markanvändning och för att identifiera vilken kunskap och vilken forskning som kommer att behövas för att hantera dessa utmaningar. Rapporten redovisar också metodiken, byggstenarna och faktorerna som använts i scenarioarbetet.

Five Scenarios for 2050 – Conditions for Agriculture and Land Use

Publ. 2011 genom Framtidens lantbruk.  Engelsk version av rapporten Fem framtidsscenarier för 2050 - förutsättningar för lantbruk och markanvändning.

Future Agriculture - Livestock, Crops and Land Use. A Strategic Programme for Research

Publ. 2010 genom Framtidens lantbruk.  Det presenterar sex övergripande utmaningar för uthållig livsmedelsproduktion i ett fyrtioårigt perspektiv. Syftet är att uppmuntra till multi-och tvärvetenskaplig forskning. Förhoppningen är att lantbruksforskningen kan stärkas genom att nya samarbeten och gemensamma ansökningar om forskningsprojekt kommer till stånd (endast på engelska).


Kontaktinformation

Sedan 2017 har Framtidens lantbruks verksamhet tagits över av forskningsplattformen SLU Future Food

Kontakt SLU Future Food
futurefood@slu.se, 018-67 23 47
www.slu.se/futurefood

Sidansvarig: Pernilla.Johnsson@slu.se