Hotet mot naturbetesmarkernas biologiska mångfald

Senast ändrad: 12 februari 2020

Sverige är ett land med en ovanligt stor artrikedom. Några av de artrikaste markerna är våra naturbetesmarker, där tam-boskap betat i hundratals år, utan att markerna har gödslats eller plöjts upp. Att djur har betat och gräs skördats för att bli foder åt djuren, har påverkat konkurrensen mellan olika arter och möjliggjort denna stora artrikedom.

För att vi ska ha kvar våra naturbetesmarker måste markerna fortsätta betas av djur. Idag är många växt- och djurarter i Norden och Östeuropa hotade på grund av ett minskat antal betesdjur. I takt med att jordbruket i Västeuropa blivit mer intensivt, samtidigt som markerna har gödslats och djurhållningen ökat, har den biologiska mångfalden minskat.

Om man endast ser till inkomsterna från försäljning av kött och mjölk är det inte lönsamt att ha djur på naturbetesmark, då det blir mera kött på kortare tid vid inomhusuppfödning. Därför är det viktigt att vi konsumenter för medvetna val.

Ditt val av kött påverkar vår biologiska mångfald!

  • Välj gärna naturbeteskött, då har djuren betat på våra naturbetesmarker under sommarsäsongen och detta påverkar vår artrikedom positivt.
  • Om du väljer kött med märkningen "Svenskt Kött", men som inte specifikt är märkt med naturbete, är sannolikheten för att djuren har betat ändå ganska stor, då 85% av alla nötkreatur och alla får är på bete under sommaren.
  • Köper du kött som varken är märkt med naturbete eller "Svenskt kött", kan du vara säker på att du inte gynnar biologisk mångfald på svenska naturbetesmarker.
Fakta:

Den här artikeln publicerades ursprungligen inför Matologi 2015. Matologi var en matfestival som anordnades av SLU under åren 2015-2015. 


Kontaktinformation
Sidansvarig: futurefood@slu.se