Hoppa till huvudinnehåll

Forskningsprojekt

I dagsläget har fem projekt beviljats medel via Stiftelsen Lantbruksforskning i samarbete med ARLA. Grundsyftet med projekten är att skapa förutsättningar och genera ny kunskap för en mer hållbar mjölkproduktion/livsmedelsproduktion.

De fem projekten sträcker sig från den individuella kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nyttan och nya möjligheter med gräsvallen till kombinationen av miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer. Hela livsmedelskedjan är inkluderad. En majoritet av projekten berör även FAOs rekommendationer på områden för ett minskat total utsläpp från mjölkproduktion och ökad produktionseffektivitet.

Metoder och rekommendationer för miljöutvärdering av jordbruk och dess livsmedelsproduktion

I detta projekt ska forskarna utforska potentialen som finns i vall och utvärdera ramverk för miljöutvärdering. Projektet kommer även att se över möjligheten att göra LCA-analyser mer landskapsorienterade än produktorienterade.

Ett glas mjölk.

Inkludering av nutrition- och hälsoaspekter i livscykelanalyser av livsmedelsprodukter

I detta projekt är fokus på den senare delen av livsmedelssystemet och ämnar försöka inkluderar näringsvärde och hälsoaspekter till livsmedelsprodukters LCA-analys. Forskarna ska även utvärdera fördelarna och nackdelarna med att kombinera miljömässighet, näringsvärde och hälsoaspekter i en LCA-analys.

Den mångfunktionella mjölkgården: Indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biodiversitet

Forskarna vill med projektet undersöka hur indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan tillämpas på mjölkproduktion i olika nivåer som kan styra mot en ökad hållbarhet. I projektets första del kommer forskarna utifrån tidigare studier ta fram indikatorer och verktyg för ekosystemtjänster och biologisk mångfald.

Förbättrad hållbarhet inom mjölkproduktion genom förbättrad fodereffektivitet

I detta projekt kommer forskarna på djupet undersöka selektion för fodereffektivitet för att minska utsläppen per kg producerad produkt. Projektet kommer först att undersöka vilka faktorer som ligger bakom skillnaden i fodereffektiveten mellan kor.

Skötselåtgärder för ökad effektivitet genom ökad livslängd i mjölkkobesättningar

Forskarna vill i detta projekt först undersöka hur lönsamheten och metanproduktion påverkas genom simulering av olika strategier gällande hur många kor som ska vara kvar i produktion och hur många som ska rekryteras och kalva för första gången d.v.s. rekryteringsstrategier. Därefter kommer resultaten att testa på gårdar och utvärderas på metanproduktion, ekonomi, mjölk- och köttproduktion.

Publicerad: 02 december 2021 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se
Loading…